Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2553-2566

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1927


ETİK LİDERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET POLİTİKA VE UYGULAMALARININ ARACI ROLÜ

LÜTFİ SÜRÜCÜ

Literatür, etik lider ile takipçileri arasındaki sosyal değişim ilişkilerinin adalete verilen önem nedeniyle uzun vadeli olduğu belirtmektedir. Bu bakış açısıyla etik lider davranışlarının, örgütsel adalet politika ve uygulamalarını geliştirdiği ve takipçilerde oluşan adalet anlayışı ile beraber takipçi-lider arasında yüksek kaliteli sosyal değişim ilişkileri oluşturduğu değerlendirilmektedir. Sosyal değişim ilişkilerinde takipçilerde karşılıklılık normu temelinde kişisel yükümlülük duyguları oluşmaktadır. Etik liderin takipçilerde örgütsel adalet algısını geliştirmesiyle beraber oluşan bu yükümlülük duygusu, takipçilerin daha fazla iş performansı göstermesine neden olacağı değerlendirilmektedir. Yapılan bu değerlendirme doğrultusunda araştırmada etik liderin iş performansına etkisinde örgütsel adalet politika ve uygulamalarının aracı rolünün test edildiği bir model önerilmiştir.

Önerilen modeli test etmek için Kocaeli/İzmit’te otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanlarından anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular etik liderin iş performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğunu ve bu ilişkide örgütsel adalet politika ve uygulamalarının aracı rolü olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları etik lider ve iş performansına yönelik literatürü zenginleştirmenin yanı sıra uygulayıcılara yönelik yönetimsel katkılar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etik Lider, İş Performansı, Örgütsel Adalet Politika ve Uygulamaları

THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE POLICIES AND PRACTICES IN THE EFFECT OF ETHICAL LEADER ON JOB PERFORMANCE

The literature states that social exchange relationships between ethical leaders and followers are long-term due to the importance given to justice. From this point of view, it is evaluated that ethical leader behaviors develop organizational justice policies and practices and create high-quality social exchange relations between the follower-leader together with the developing understanding of justice. formed in the followers. In social exchange relations, followers create feelings of personal obligation based on the norm of reciprocity. It is evaluated that this sense of obligation, which occurs with the development of the organizational justice perception of the followers, by the ethical leader will cause the followers to show more work performance. In line with this evaluation, a model has been proposed in the research in which the mediating role of organizational justice policies and practices in the effect of ethical leadership on job performance is tested.

To test the proposed model, survey data were obtained from the employees of a factory operating in the automotive sector in Kocaeli/İzmit. The data were analyzed using SPSS and AMOS programs. The findings reveal that ethical leadership has a positive effect on job performance and that organizational justice has a mediating role in this relationship. The findings of the research provide managerial contributions to practitioners as well as enrich the literature on ethical leaders and job performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ethical Leader, Job Performance, Organizational Justice Policies and Practices

Tam Metin 302

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.