Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1342-1358

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2116


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PRESENTEİZM (İŞTE VAR OLMAMA) ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GÜLİZAR GÜLCAN ŞEREMET, ZEKAİ ÖZTÜRK, PELİN YILIK

Örgütlerde insanın kaynakları rekabet sağlamada önemli rol oynamaktadır. Beşeri faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan problemler sağlık hizmet sunan kurum ve kuruluşlar açısından önem arz etmektedir. Çünkü sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar insan hayatı ile doğrudan ilişkili olduğundan bu örgütlerde meydana gelebilecek en ufak bir problemin tolere edilebilmesi oldukça zor olmaktadır. Bu hizmetleri sunan örgütlerde oluşabilecek problemlerden biri de presenteizm ve presenteizmin neden olabileceği düşünülen çalışanların motivasyonlarıdır. Bu nedenle bu çalışma sağlık hizmet sektöründe oldukça önemli olduğu düşünülen presenteizm ve motivasyon arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara ilinde yer alan özel bir hastanenin 170 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile %95 güven aralığında 119 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Çalışmada “Standford Presenteizm Ölçeği” ile “Çalışma motivasyonu” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada hipotezleri test edebilmek amacı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış ve yapılan korelasyon analiz sonucunda presenteizm ile motivasyonunun altı boyutlarından hijyen ve motive edici boyutu 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan regresyon analiz bulgularına göre çalışanların presenteizm algılarının yükselmesi işgörenlerin motivasyonlarının da yükselmesine neden sonucuna ulaşılmıştır. Analizler doğrultusunda H1, H2, H3, H4 hipotezleri kabul edilmiştir.

Örgütlerde insanın kaynakları rekabet sağlamada önemli rol oynamaktadır. Beşeri faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan problemler sağlık hizmet sunan kurum ve kuruluşlar açısından önem arz etmektedir. Çünkü sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar insan hayatı ile doğrudan ilişkili olduğundan bu örgütlerde meydana gelebilecek en ufak bir problemin tolere edilebilmesi oldukça zor olmaktadır. Bu hizmetleri sunan örgütlerde oluşabilecek problemlerden biri de presenteizm ve presenteizmin neden olabileceği düşünülen çalışanların motivasyonlarıdır. Bu nedenle bu çalışma sağlık hizmet sektöründe oldukça önemli olduğu düşünülen presenteizm ve motivasyon arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara ilinde yer alan özel bir hastanenin 170 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile %95 güven aralığında 119 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Çalışmada “Standford Presenteizm Ölçeği” ile “Çalışma motivasyonu” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada hipotezleri test edebilmek amacı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış ve yapılan korelasyon analiz sonucunda presenteizm ile motivasyonunun altı boyutlarından hijyen ve motive edici boyutu 0,05 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan regresyon analiz bulgularına göre çalışanların presenteizm algılarının yükselmesi işgörenlerin motivasyonlarının da yükselmesine neden sonucuna ulaşılmıştır. Analizler doğrultusunda H1, H2, H3, H4 hipotezleri kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presenteeism,Motivasyon,İşte var olmama,Sağlık çalışanları, Yönetim

A STUDY ON DETERMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN PRESENTEİSM PERCEPTİONS AND MOTİVATİON OF HEALTHCARE PROFESSİONALS

The resources of people in organizations play an important role in ensuring competition. Problems that arise due to human factors are important for institutions and organizations providing health services. Because of the institutions and organizations that provide health services, it is very difficult to tolerate even the smallest problem that arises in these organizations from those that directly spread human life. One of the problems in organizations that offer these services is presenteeism and employment motivations that are thought to cause presenteeism. For this reason, this study was conducted to determine the relationship between presenteeism and motivation, which is considered to be very important in the health service sector. The population of the study consists of 170 employees of a private hospital in Ankara. In the study, 95% confidence interval was reached to 119 health workers with the convenience method. In the study, the “Standford Presenteeism Scale” and the “Motivation to work” strategies were used. In the study, limitations and regression analyzes were performed for the purpose of testing the assumptions, and as a result of the structured scaled analysis, among the six dimensions of presenteeism and motivation, hygiene, and motivation affective dimensions were considered to be positive target targets with 0.05 possibilities. In addition, according to the regression analysis group, the increase in the perceptions of presenteeism caused an increase in the motivation of the employees. As a result of the analyses, hypotheses H1, H2, H3, and H4 were accepted.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presenteeism, Motivation, Absence at work, Health workers, Management

Tam Metin 240

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.