Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 895-910

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1600


“OKUL DIŞI ÖĞRENME FAALİYETLERİNE (ODÖF) YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

CENNET GÖLOĞLU DEMİR, FİLİZ ÇETİN

Bu araştırmanın amacı“Okul Dışı Öğrenme Faaliyetlerine (ODÖF)Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği” geliştirmektir.Ölçeğin kapsam geçerliği için dört uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Araştırma verileri 315 öğretmenden çevrimiçi olarak elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği içinAçımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Üç faktörlü,  9 olumsuz ve 16 olumlu olmak üzere toplam 25 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir.  Faktörlere sırasıyla “ODÖ faaliyetlerini değerli bulma”,  “ODÖ faaliyetlerini önemseme” ve “ODÖ Faaliyetlerine Yönelik Olumsuz İnanç” olarak isim verilmiştir. Üç faktörlü yapının toplam varyansı açıklama oranı %58.12’dir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin  geneline ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının .92 her bir alt boyuta ilişkin güvenirlik değerleri sırasıyla  .89, .90, .87 olarak bulunmuştur.  Madde toplam korelasyonu ile %27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları  ölçekte yer alan maddelerin tamamının ayırt edici olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin ODÖ faaliyetlerine yönelik tutumlarını ortaya koyacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Okul Dışı Öğrenme,Tutum, İnformal Öğrenme,Non-formal Öğrenme

THE DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TO MEASURE TEACHERS’ ATTITUDES TO OUT-OF-SCHOOL LEARNING ACTIVITIES (OoSLA): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDİES

The present study aimed to develop a scale to measure teachers’ attitudes toward out-of-school learning activities (OoSLA). The study was conducted with 315 teachers via an online survey. Four expert opinions was sought on the content validity of the scale. An Exploratory Factor Analysis (EFA) was performed for the construct validity of the scale. The EFA yielded a structure consisting of 25 items and three factors, which accounted for 58.12% of the variance. The factors that were revealed were labeled as follows: "To value OoSLA", "To attach importance to OoSLA" and "Negative Beliefs towards OoSLA" The reliability of the measurements were determined utilizing the Cronbach Alpha coefficient. Respectively three factor's  and   whole scale Cronbach's alpha coefficients are 89, .90, .87 .92. The item-total correlation and the 27% bottom-top group comparisons showed that all of the items on the scale were discriminatory. Ultimately, the scale reveals teachers'  attitude toward OoSL that gives valid and reliable measurements was obtained.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Out-of-school Learning, Attitude, Informal Learning, Non-Formal Learning

Tam Metin 719

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.