Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1719-1738

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1751


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ DAVRANIŞSAL İKTİSAT AÇISINDAN İNCELENMESİ

SEÇİL DURAN, SERKAN KÜNÜ

Bu çalışma işsizlik kavramını davranışsal iktisat açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada karma araştırma deseni kullanılarak sıralı nicel-nitel teknik yöntemi ile veriler değerlendirilmiştir. Nicel araştırma için örneklemi Iğdır Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve On dokuz Mayıs Üniversitesindeki farklı bölümlerde eğitim gören 835 öğrenci oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin işsizlik kaygısı yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin metin analizinde işsizlik kaygısının vurgulandığını ve bunun günümüz şartlarıyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin çözüm önerileri incelendiğinde, dışa bağımlılığın azaltılması, iç üretim hacminin artırılması, rekabet odaklı büyümeye odaklanmak, turizm sektörünü canlandırmak ve sermaye girişini artırmak, yabancı dil eğitimi, eğitim eşitliğinin sağlanması, gelir dağılımdaki orantısız farkın azaltılması, her insanının kendi yetenek ve isteklerine göre eğitilmesi ve mezun olduktan sonra alınan eğitimle ilgili işlerde çalışmanın daha verimli olacağı şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Davranışsal İktisat, Genç İşsizlik, İşsizlik Kaygısı

INVESTIGATION OF UNEMPLOYMENT ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS FROM THE PERSPECTIVE OF BEHAVIORAL ECONOMICS

This study aims to examine the concept of unemployment in terms of behavioral economics. Mixed research design was used in this study. A sequential quantitative-qualitative technique was used in the research. The sample for the quantitative research consists of 835 students studying in different departments at Iğdır University, Samsun University and Ondokuz Mayıs University. In the text analysis on whether university students experience unemployment anxiety, it was seen that unemployment anxiety was emphasized and it was associated with today's conditions. When the solution proposals of university students are examined, it is seen that there are suggestions such as training each person according to their own abilities and wishes, the decrease in foreign dependency and opening of factories, focusing on competition-oriented growth, encouraging the tourism sector, not showing unfair favor, having employers who will not think that our education is insufficient, providing language education, ensuring education equality, reducing the gap in income distribution, reducing the salary gap

Anahtar Kelimeler (Keywords): Behavioral Economics, Youth Unemployment, Unemployment Anxiety

Tam Metin 371

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.