Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1235-1257

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1022


AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

MURAT AK

İş ve sosyal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan örgütler için en önemli kavramlardan biri, çıktı olmaktadır. İster kar amaçlı olsun, ister olmasın her örgütün çeşitli çıktıları olmaktadır. Bu çıktılar, örgütün mensubu bulunduğu sektöre göre çeşitlilik taşıyabilmektedir. Salt bu faktörlerden bağımsız olarak örgütsel çıktı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bir takım kavramlardan bahsetmek mümkündür. Çalışanların örgütlerinin psikolojik yapısını betimleyen algılarının toplamı şeklinde ifade edebileceğimiz örgütsel iklim, bu kavramlardan biridir. Bu kapsamda örgütsel iklim, örgütler için çok önemli bir konu olan çıktı üzerinde belirleyici olabilmektedir.  15 08 2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Kamu Sağlık Teşkilatı’nda yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ve örgütsel yapıları, birbirlerinden farklı nitelik, misyon, amaç ve yapısal özellikler taşımaktadırlar. Bu nedenle bilimsel araştırmaların, özellikle sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde müstakil ve bağımsız çalışmalar ile gerçekleştirilmesi, daha özel, etkin, nitelikli ve kapsamlı sonuçların ortaya konulması için faydalı olabilir. Bu kapsamda bu çalışmada aile sağlığı merkezleri bünyesinde çalışan kamu personelinin örgütsel iklim konusunda tutum ile hislerinin anket ve ölçek yoluyla analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda aile sağlığı merkezlerinde görev yapan çalışanların örgütsel iklim algılamaları; katılım boyutunda 3,51; bağlılık boyutunda ise 3,75 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar 5'li likert seviyelendirmesinde yer alan 4 katılıyorum seviyesine yakın bir seviyededir. Ancak katılım oranının daha düşük gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. Dolayısıyla aile sağlığı merkezlerinde görev yapan çalışanların, özellikle katılım boyutu olmak üzere her iki iklim boyutunda algılamalarının pozitif yönde geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel İklim, Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Sağlık Sektörü, Kamu Sağlık Çalışanları

AN EMPIRICAL RESEARCH ON ORGANIZATIONAL CLIMATE IN FAMILY HEALTH CENTERS

One of the most important concepts for organizations, which is one of the indispensable elements of business and social life, is output. Whether it is for profit or not, every framework has a variety of output. These outputs can be diversified according to the sector to which they belong. It is possible to talk about a number of concepts directly or indirectly related to organizational outcome independent of these factors alone. The organizational climate which we can express as the sum of the perceptions that describe the psychological structure of employees' organizations is one of these concepts. In this context, the organizational climate can be determinant on the output which is a very important issue for organizations. Human resources and organizational structure of health institutions and establishments which configured newly with decree law dated 15 08 2017 and numbered 694 differ from each other in terms of their qualifications, missions, targets as well as structural properties. Therefore, it may be useful to seperately and independently conduct scientific research studies especially in health institutions and establishments in order to provide more special, effective, qualified and comprehensive findings. In this context, the objective of the current study is to analyze the attitudes and perceptions of public personnel working at family health centers with respect to the organizational climate by the use of questionnaire and relevant measurement scale. In this context, organizational climate perceptions of employees working at family health centers are as follows; in the participation dimension, it is 3.51 and in the dependency dimension, it is 3,75. The said ratios are close to the level of 4 (agreeing) according to 5 point likert scale. But to be low rate of participation dimension is attracted attention. Therefore, it is recommended that the organizational climate perceptions of employees working at family health centers should be improved in both dimensions but especially for participation dimension.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Climate, Ministry of Health, Family Health Centers, Public Health Sector, Public Health Workers

Tam Metin 673

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.