Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2460-2477

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2196


KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: SAPANCA ÖRNEĞİ

MELİHA SENA YILDIRGAN, AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ, RECEP YILDIRGAN, ORHAN BATMAN

Bu çalışma ile konaklama işletmelerinde rekabet üstünlüğüne etki eden kurumsal sosyal sorumluluk unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Sapanca ve Maşukiye bölgesinde faaliyette bulunan konaklama işletmelerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerinden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Uygulanan regresyon ve korelasyon analizleri neticesinde sağlanan sayısal veriler incelendiğinde; rekabet üstünlüğü ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler belirlenmiş olup, rekabet üstünlüğünün açıklanmasında kurumsal sosyal sorumluluğu meydana getiren boyutlardan yasal sorumluluk ve etik sorumluluk unsurlarının anlamlı etkisi belirlenemezken, ekonomik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk unsurunun yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı etkisi belirlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, otel işletmelerinin, çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarına toplumsal menfaatleri ön plana alan girişimleri örgütsel iletişim araçlarını kullanarak iletmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Rekabet Üstünlüğü, Konaklama İşletmeleri.

THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON COMPETITIVE ADVANTAN ACCOMMOGE IDATION BUSINESS: THE CASE OF SAPANCA

With this research, it is aimed to determine the elements of corporate social responsibility that affect competitive advantage in accommodation businesses. Within the scope of the research, data were collected from middle and senior managers working in accommodation businesses operating in Sapanca and Maşukiye regions. When the numerical data provided as a result of regression and correlation analyses are analyzed; positive relationships were determined between competitive advantage and corporate social responsibility dimensions, and while the significant effect of legal responsibility and ethical responsibility among the dimensions that constitute corporate social responsibility on the explanation of competitive advantage could not be determined, the significant positive effect of economic responsibility and voluntary responsibility was determined at a high level. According to the results of the study, it is recommended that hotel businesses should communicate initiatives that prioritize social interests to all stakeholders, especially employees, by using organizational communication tools and raise awareness on this issue. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Corporate Social Responsibility, Competitive Advantage, Accommodation Business.

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.