Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2206-2231

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1906


ULUSLARARASI PAZARLARDA UYGULANAN ADAPTASYON STRATEJİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MEHMET UZUN, FİLİZ ÇAYIRAĞASI, FİLİZ ÇOPUROĞLU

Globalleşme ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte, günümüz işletmelerinin uluslararası pazarlara girişi bir taraftan kolaylaşırken, rekabetin artması nedeniyle de uluslararası pazarlarda devamlılığını sağlaması giderek zorlaşmaktadır. Bu perspektifte işletmelerin ihracat performansına olası ciddi etkileri ile uluslararası pazarlara giriş ve adaptasyon stratejilerinin seçimi kararları daha da kritik bir hal almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, uluslararası pazarlarda uygulanan adaptasyon stratejilerinin ihracat performansı üzerindeki etkisinde pazara giriş stratejilerinin düzenleyici rolünü belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler, geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış ölçeklerden yararlanılarak ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğine kayıtlı, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 950 adet halı işletmesinden kolayda örnekleme ile 400 işletmeye uygulanan anket çalışması ile veri toplanmıştır. Analiz sonucunda ihracat performansı ile ürün adaptasyonu arasında pozitif yönlü çok güçlü bir ilişki; fiyat adaptasyonu arasında pozitif yönlü orta bir ilişki; tutundurma adaptasyonu arasında pozitif yönlü çok güçlü bir ilişki; dağıtım adaptasyonu arasında pozitif yönlü orta bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda fiyat adaptasyonunun, ihracat performansına etkisinde giriş stratejilerinin düzenleyicilik rolü bulunurken, ürün, tutundurma ve dağıtım adaptasyonunun, ihracat performansına etkisinde giriş stratejilerinin düzenleyicilik rolü bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uluslararası Pazarlar, Adaptasyon Stratejileri, İhracat, İhracat Performansı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

THE EFFECT OF ADAPTATION STRATEGIES APPLIED IN INTERNATIONAL MARKETS ON EXPORT PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE MODERATING ROLE OF MARKET ENTRY STRATEGIES

With globalization and the spread of mass media, today's businesses are getting easier to enter international markets, and it is getting harder and harder to maintain their continuity in international markets due to the increase in competition. In this perspective, the possible serious effects on the export performance of the enterprises and the choice of entry into international markets and adaptation strategies become even more critical. The main purpose of this study is to determine the regulatory role of market entry strategies in the effect of adaptation strategies applied in international markets on export performance. Data were collected by using the hypotheses created in line with the purpose of the study, the scales with proven validity and reliability, and a survey study applied to 400 enterprises with convenience sampling from 950 carpet enterprises operating in Gaziantep and registered to the Southeastern Anatolia Exporters' Association. As a result of the analysis, positive relationship between export performance and product adaptation; a medium level positive relationship between price adaptation; a very strong positive relationship between promotion adaptation; It was determined that there was a positive medium level relationship between distribution adaptation. At the same time, it has been determined that entry strategies have a moderating role in the effect of price adaptation on export performance, while entry strategies do not have a regulatory role in the effect of product, promotion and distribution adaptation on export performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): International Markets, Adaptation Strategies, Export, Export Performance, Entry Strategies for International Markets

Tam Metin 304

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.