Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3050-3067

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2117


GÜÇLENDIRICI LIDERLIK DAVRANIŞININ ÖRGÜT TEMELLI ÖZ-SAYGIYA ETKISI: ÇALIŞANLARIN ÖZ YETERLILIK ALGISI ARACI DEĞIŞKEN MI?

RABİA YILMAZ

Bu çalışmanın amacı güçlendirici liderlik davranışının örgüt temelli öz-saygıya etkisinde çalışanların öz yeterlilik algılarının aracılık etkisini tespit etmektir. Araştırmanın verileri, Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel uçak kiralama işletmelerinde görev yapan 353 çalışandan yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır ve buna ek olarak anketlerde amaçlı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada güçlendirici liderlik için Konczak ve arkadaşlarının (2000) geliştirdiği ölçek, öz yeterlilik için Schwarzer ve Jerusalem (1995)’in geliştirdiği ölçek ve örgüt temelli öz saygı için Pierce ve arkadaşlarının (1989) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Analizler SPSS 25.0 ve Process Makro 4.0 programları ile test edilmiştir. Araştırmada frekans analizi, faktör ve güvenirlik analizleri, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, değişkenlerin birbirini etkileme durumunu test etmek için regresyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada aracılık rolünü tespit etmek için bootstrap yöntemini esas alan regresyon analizi kullanılmış olup çoklu bağlantı probleminin olmadığını test etmek için Sobel testi değerlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın bulguları neticesinde güçlendirici liderliğin örgüt temelli öz-saygıyı ve öz yeterlilik algılarını olumlu olarak etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, öz yeterlilik algıları örgüt temelli öz-saygıyı olumlu olarak etkilemiştir. Bunlara ek olarak, güçlendirici liderliğin örgüt temelli öz-saygı üzerindeki etkisinde öz yeterlilik algılarının kısmi aracılık rolü olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Liderlik, Güçlendirici Liderlik, Öz Yeterlilik, Örgüt Temelli Öz-Saygı, Aracı.

THE IMPACT OF EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIOR ON ORGANIZATION-BASED SELF-ESTEEM: IS EMPLOYEES' SELF-EFFICACY PERCEPTION A MEDIATOR?

This study aims to determine the mediating effect of self-efficacy perceptions in the effect of empowering leadership behavior on employees' organization-based self-esteem. The research data were collected from 353 employees working in private jet charter companies operating throughout Turkey by face-to-face survey technique and the purposive sampling method was used. In the study, the scale developed by Konczak et al. (2000) for empowering leadership, the scale developed by Schwarzer and Jerusalem (1995) for self-efficacy, and the scale developed by Pierce et al. (1989) for organization-based self-esteem. Analyzes were tested with SPSS 25.0 and Process Macro 4.0 programs. In the study, it was used frequency analysis, factor, and reliability analysis, descriptive statistics, correlation analysis, and regression analysis. Regression analysis based on the bootstrap method was also used to determine the intermediary role, and Sobel test values were used to test the non-existence of the multicollinearity problem in the study. As a result of the research findings, it was found that empowering leadership positively affected organization-based self-esteem and self-efficacy perceptions. Self-efficacy perceptions also positively affected organization-based self-esteem. Additionally, self-efficacy perceptions were found to have a partial intermediary role in the effect of empowering leadership on organization-based self-esteem.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leadership, Empowering Leadership, Self-Efficacy, Organization-Based Self-Esteem, Mediator.

Tam Metin 193

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.