Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2478-2493

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2211


KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNDE SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HANDE ŞAHİN, RUKİYE ERYILMAZ

Bu çalışma kadınların güçlendirilmesi üzerinde sosyo-demografik faktörlerin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup araştırmanın çalışma grubunu, Kırıkkale ilinde Seyrantepe, Yuva ve Ovacık Mahallelerinde yaşayan farklı sosyo demografik özelliklere sahip, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 409 kadın oluşturmaktadır. Seyrantepe Mahallesi üst sosyo-ekonomik, Ovacık Mahallesi orta sosyo-ekonomik, Yuva Mahallesi alt sosyo-ekonomik koşullara sahip mahalleler olarak değerlendirilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmaya katılan kadınlara ilişkin sosyo-demografik bilgilere yer verilmiştir.  İkinci bölümde ise, Amerika Kalkınma Kuruluşu’nun (USAID) Değişim İçin İletişim Projesi (Change) kapsamında derlediği ve Baydur ile Uçan tarafından (2016) Türkçeye uyarlanan “Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arasında ilişki ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için grup sayısı iki ise İki Grup Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi, grup sayısı ikiden fazla ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örneklem grubunun “Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği” alt ölçeklerinden aldıkları puanlar incelendiğinde; kadınların yeterince bağımsız hareket edebildiği, aile baskısı altında olmadığı ve ekonomik güvencesinin çok yüksek olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kadınların yaş, eğitim ve medeni durum, çocuk sayısı, ikamet ettikleri mahalle, aylık gelir düzeyi, ilk evlilik yaşı ve çalışma durumu gibi sosyo-demografik değişkenler ile Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği alt ölçekleri arasında anlamlı farklar saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aile baskısı, bağımsızlık, ekonomik güvence, kadın, kadının güçlendirilmesi, sosyo-demografik faktörler

INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF SOCİO-DEMOGRAPHİC FACTORS ON WOMEN'S EMPOWERMENT

This study was conducted to examine the effect of socio-demographic factors on women's empowerment. This research is a descriptive study and the study group of the research consists of 409 women with different socio-demographic characteristics living in Seyrantepe, Yuva and Ovacık district in Kırıkkale province, who voluntarily accepted to participate in the study. Research data were collected by a questionnaire form prepared by the researchers. The questionnaire form consists of 2 parts. In the first part, socio-demographic information about the women participating in the study is given. In the second part, the “Women's Empowerment Scale” compiled by the American Development Organization (USAID) as part of the Communication for Change Project (Change) and adapted into Turkish by Baydur and Uçan (2016) was used. In the evaluation of the data, descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used to determine the relationship between the variables and whether there was a significant difference between the two groups, the test of significance between two groups if the number of groups was two, and the One-Way Analysis of Variance (ANOVA) if the number of groups was more than two.According to the research results; Significant differences were determined between socio-demographic variables such as women's age, educational status, marital status, number of children, neighborhood of residence, monthly income level, age at first marriage and working status, and the Women's Empowerment Scale subscales.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Family pressure, independence, economic security, women, women's empowerment, socio-demographic factors

Tam Metin 194

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.