Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 716-759

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1561


YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE SOSYAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ EVSİZLER KOOPERATİFİ

İMAM BAKIR KANLI, AYŞE EFE

Bu çalışmanın konusu yerel yönetimlerin evsizler kooperatifine olan bakış açısının ele alınmasıdır. Çalışma, hem ilgili literatürdeki boşluğu doldurması hem de politika yapıcıları için yeni bir öneri sunması açısından önemlidir. Slovenya örneği incelenerek Türkiye’de sokakta yaşayan vatandaşlar için yerel yönetimlerin sosyal hizmet geliştirme görevleri doğrultusunda bu konuyu tartışmaya açmak amaçlanmaktadır. Zadruga Stara Roba Nova Raba isimli evsizler kooperatifi ve yerel yönetimlerle ilişkisi araştırmanın kapsamını oluşturur. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış; yarı yapılandırılmış mülakat ve örnek olay araştırma teknikleriyle ilgili kooperatif incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye’deki evsizlik sorununun çözümü için öncelikle yerel ve ulusal düzeyde bunun bir problem olarak ele alınması gerektiği belirtilmiş ve yerel yönetimlerin sosyal hizmet geliştirme görevleri doğrultusunda destek olacakları evsizler kooperatifinin kurulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Evsizler kooperatifi, kooperatif, sosyal kooperatif, sosyal politika, yerel yönetimler

ROLE OF SOCİAL COOPERATİVES İN IMPLEMENTİNG SOCİAL POLİCİES OF LOCAL GOVERNMENTS: HOMELESS COOPERATİVE

The subject of this study is handle of local governments’ view to homeless cooperative. The study is important because it filling the gap in the literature and offers a new suggestion for policymakers. It is aimed to open discussion about homeless cooperative in relation to local governments which has a duty of social services for citizens living on streets in Turkey with investigating example of Slovenia. The homeless cooperative named Zadruga Stara Roba Nova Raba and its relation to local governments are the scope of the study. In this context, qualitative research method, case study, and semi-structured interview research techniques are used. It is suggested that in Turkey homelessness ought to be taken as a problem at national and local context and established homeless cooperative supported by local government in line with their duty of social services.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, homeless cooperative, local governments, social cooperative, social policy.

Tam Metin 697

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.