Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 2  Sayfa: 83-97


GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINDAN SANAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA GEÇİŞTE KARŞILAŞILAN FARKLI MODELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZLEM ÇATLI, AHME ÇATLI

Internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal pazarlama faaliyetlerine yön verecek olan stratejilerde meydana gelecek olan değişiklik, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde de değişiklik gösterecektir. Sanal pazarlama faaliyetleri üzerine yapılmış olan çalışmalar; geleneksel pazarlama karması elemanlarının sanal pazarlama faaliyetlerine uyarlanabileceği, geleneksel pazarlama karması elemanlarına ilaveten sanal pazarlama faaliyetlerinde yeni elemanların eklenmesi gerektiği ve sanal pazaarlama faaliyetlerinin geleneksel pazarlama karması elemanları ile yürütülemeyeceği sanal pazarlama faaliyetleri için yeni bir pazarlama karması geliştirilmesi gerektiği şeklinde üç farklı görüşü yansıtmaktadır. Bu çalışmada sanal pazarlama faaliyetleri için geliştirilen bu üç model ayrıntılı olarak ele alınacak, sonrasında modeller arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak sonuçlar geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlama karması, Sanal pazarlama, Pazarlama karması bileşenleri

THE EVALUATİNG OF DİFFERENT MODELS PASSİNG FROM TRADİTİONAL MARKETİNG MİX ELEMANETS TO VİRTUAL MARKETİNG MİX ELEMENTS

The changing of strategy with increasing the use of internet additionally increasing virtual marketing activities changes the displaying products, defining price, method of place and activities of promotion. The studies about virtual marketing activities show that three different point of view; firstly there is a ability about modifing traditional marketing mix elements to virtual marketing activities, secondly having to add some new marketing elements to traditional marketing mix elemants, to conclusion, there is necessary to come into being new marketing mix elements for virtual marketing activities. In this study these three model which are improving for virtual marketing will be dealed with detailed and then will draw a conclusion taking relation of models into accounts.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marketing mix, virtual marketing, marketing mix elements

Tam Metin 881

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.