Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 68-91


POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

ENVER AYDOĞAN, ARZU UĞURLU KARA

Bu çalışmanın amacı, pozitif psikolojik sermayenin bileşenleri ile bireysel performans ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın örneklemini 150 Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği çalışanı oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Bireysel Performans Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS (20.0) programı yardımıyla analize tabi tutulmuştur. Öncelikle tüm değişkenlerin betimleyici istatistikleri kapsamında ortalamaları, standart sapmaları ve puan aralıkları incelenerek boyutlar düzeyinde var olan seviyeler ortaya konulmuştur. Daha sonra bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelâsyonu hesaplanmıştır. Bu korelasyonlar hem ölçeklerin kendi boyutları hem de ölçekler arasında tüm boyutlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Korelasyon sonucunda pozitif psikolojik sermaye ile bireysel performans arasında (r=,416) güçlü bir ilişki tespit edilememiştir. Pozitif psikolojik sermayenin alt boyutları olan iyimserlik (0,220), dayanıklılık (0,383), umut (0,402) ve özyeterliliğin (0,409) de ayrı ayrı bireysel performansla ilişkisine bakılmıştır. Demografik değişkenlerin (yaş, firmadaki çalışma süresi, firmadaki pozisyon, cinsiyet ve eğitim düzeyi) bağımlı ve bağımsız değişkenleri farklılaştırıp farklılaştırmadığını ölçmek için ise t-testi ve tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Bunun sonucunda demografik değişkenlerin pozitif psikolojik sermayenin alt boyutlarını ve bireysel performansı farklılaştırmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pozitif Psikolojik Sermaye, Bireysel Performans

THE RELATION BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND INDIVIDUAL PERFORMANCE: THE SAMPLE OF THE CENTRAL UNION OF TURKISH AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES

The purpose of this study is to find out the elements of positive pschological capital’s relation with the personel performance.150 agricultural credit cooperatives union employees constitute the sample of the study. The research, collected data through survey method, positive pschological capital scale and personel performance scale was used. The datas were subjected to analys by the helps of SPSS (20.0) programme. Then Pearson correlation was calculated to state between relationships both depended and independent variables. These correlations were calculated seperately fort he own dimensions scales and all dimensions among the scale.

As a result of the correlation, there is not a strong relation determined between positive psychological capital and individual performance. It has been looked seperately at relationship between optimisim, reresiliency, hope, self efficacy which are subbranches of positive psyhological capital and individual performance. To measure whether the demographic variables (age, working time at company, the position at company, gender and education level) differentiates dependent and indepented variable or not, one-way ANOVA and t_test was applied. Consequently, It became obvious that demographic variables did not change the sub dimensions of positive pschological capital and the individual performance. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pozitif Psikolojik Sermaye, Bireysel Performans

Tam Metin 785

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.