Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 501-520

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.945


ÇALIŞANLARDA İŞE YABANCILAŞMANIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, MELAHAT ÖNEREN

Bilgi ve teknolojik gelişmelerin hızlı bir yükseliş gösterdiği bu çağda, çalışanların bu teknoloji ile birlikte üretkenlikleri ile var olabilmesi oldukça zorlaşmaktadır. Endüstrileşmenin getirdiği birçok teknolojik icatlar üretimi hızlandırmakla birlikte daha az çalışana ve daha az emeğin talebine sebep olmuştur. Bu gelişmeler insanın varlığının en büyük göstergesi olan “emek” kavramının tekrar tartışılmasına ve insanın emeğinin yabancılaşması konularını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada yabancılaşma kavramını kavramsal olarak incelenerek, çalışanların demografik özelliklerinin yabancılaşma olgusu üzerindeki yansımaları ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla Bu amaçla, Kırıkkale Valiliği ve Valiliğe bağlı kamu kurumlarında çalışan 435 personele anket form uygulanmıştır. Uygulanan anket formunda araştırmacı tarafından geliştirilen “İşe Yabancılaşma Ölçeği” ve demografik bilgileri içeren sorular kullanılmıştır. Elde edilen verilen SPSS 16.0 programında analiz edilmiş, ANOVA, t-testi, frekans analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların cinsiyeti, medeni durumu, çalışma süreleri ile işe yabancılaşma alt boyutları arasında bazı anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çalışanlar, Demografik Özellikler, İşe Yabancılaşma

EXAMINATION OF WORK ALIENATION IN EMPLOYEES IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

In this era, where informational and technological developments are rapidly increasing, it is very difficult fort he employees to exist with their productivity together with this technology. Many technological inventions brought about by industrialization have accelerated production, but have led to fewer employees and to the demand for less labor. These developments brought about the discussion of the concept of “labor” which is the biggest indicator of human existence and alienation of human labor. The aim of this study is to examine the concept of alienation and to examine the effects of demographic characteristics of the workers on alienation phenomenon. For this purpose, a questionnaire was applied to 435 personnel working in the governorship of Kırıkkale and public institutions affiliated to the governorship. In the applied questionnaire, the questionnaire which was developed by the researcher and questions containing demographic information were used. ANOVA, t-test, frequency analysis were used and the they data gathered were analyzed in the SPSS 16.0 program. As a result of the research, the researcher found out, some significant differences between the gender, marital status, working time and alienation of the workers.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Employee, Demographic characteristics, Work Alienation

Tam Metin 805

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.