Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1210-1226

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2123


BİR TÜRK VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ POLİTİKA BELGESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI VE ETNİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ALGI VE BEKLENTİLERİ

SİNAN BATAKLAR, MERİ TAKSİ DEVECİYAN

Bu çalışmanın amacı, farklılıkların yönetimine ilişkin politika belgelerine sahip olmanın, yükseköğretim bağlamında öğrencilerin algıları üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu çalışma, Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinin çeşitli lisans ve önlisans programlarında öğrenim gören 25 uluslararası ve farklı etnik kökene sahip öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Veriler açık uçlu sorular ve fenomenoloji yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel içerik analizi yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizine dayanarak, öğrencilerin Üniversitenin çeşitlilik yönetimi politikalarına ilişkin algıları ve kampüs içi ve kampüs dışında geçirdikleri süre boyunca sağlanan öğrenme ortamından aldıkları akademik doyuma ilişkin dikkat çekici temalara ulaşılmıştır. Elde edilen temalar ve alt temalar şu şekildedir: “Üniversitenin farklı ülkelerden ve etnik kökenden gelen öğrencilerin bulunduğu kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlamak hususundaki hazır bulunuşluğu” teması, yükseköğretim kurumunun politika belgelerinin önemini, uluslararası bir kampüsün gerekliliği, bilinçlendirme ve ağ oluşturma etkinlikleri alt temalarını içermektedir. “Akademik süreçlerle ilgili memnuniyeti artırma beklentileri” teması, akademik materyal desteği, yaparak öğrenme (staj için daha fazla zaman ayırma), akademik çevre ile daha fazla etkileşim alt temalarını içermektedir. “Öğrenciler arasında başarılı bir çeşitlilik yönetimi ile uluslararası bir kampüs yaratma beklentileri” teması, personel, akademik personelin nitelikleri ve bireysel öğrenci tiplerine ve öğrenen geçmişlerine duyarlılık, dünyanın farklı bölgelerinden daha fazla öğrenci çekme, öğrenciler ve mezunlar arasındaki iletişim çerçevelerinin oluşturulması, yüksek sıklıkla yapılan müfredat dışı etkinlikler alt temalarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çeşitlilik Yönetimi, Akademik Memnuniyet Deneyim, Kültürel Çeşitlilik, Uluslararasılaşma

PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF INTERNATIONAL AND ETHNICALLY DIVERSE STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIVERSITY MANAGEMENT POLICY DOCUMENT IN A TURKISH FOUNDATION UNIVERSITY

The aim of this study is to analyse the effects of having policy documents regarding diversity management on students’ perceptions in higher education context. The study was carried out with 25 international students and students with different ethnic backgrounds who have been studying in various undergraduate and associate degree programs of a Turkish foundation university. The data were gathered via open-ended questions and phenomenology method. The data were applied using the qualitative content analysis approach. Based on the analysis of the data, noticeable themes have been reached regarding the students’ perceptions of the University’s diversity management policies and the academic satisfaction they get in the provided learning atmosphere during their time on and off campus. The themes and their sub-themes are as follows: The theme “the presence of the University to provide an inclusive educational atmosphere in the availability of students from different countries and ethnic backgrounds” include the significance of policy documents of the higher education institution, the necessity of an international campus and awareness raising and networking events, the theme “expectations to increase satisfaction about academic processes” includes the sub-themes of academic material support, learn by doing (allocation of more time for internship), more interaction with the academic staff, qualifications of the academic staff and sensitivity to individual learner types and learner backgrounds, the theme “expectations to create an international campus with a successful diversity management among students” includes attracting more students from different regions of the world, communication frameworks among students and graduates, high frequency of extra-curricular activities.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Diversity Management, Academic Satisfaction Experience, Cultural Diversity, Internationalization

Tam Metin 210

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.