Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2340-2360

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2129


KÜRESELLEŞMENİN FİRMALARIN İHRACAT KARARINA ETKİSİ : İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖR ÖRNEĞİ

AYŞE SARAÇOĞLU, FERİDE BAHAR IŞIN, KUMRU DİDEM ATALAY

Bu çalışmanın amacı iş makineleri sektöründe üretim yapan firmaların ihracat davranışlarını incelemek, ihracat davranışlarını etkileyen performans belirleyicilerini ortaya koymak ve Pak'ın (1991) modeline dayalı yeni bir ihracat karar verme modeli oluşturmaktır. Firmanın ihracat davranışı ile ilgili literatür taranmış ve karar vericinin uluslararası yönelimi, firmaların ayırt edici avantajları, iç ve dış çevre firmanın ihracat performansının olası faktörleri olduğu görülmüştür. Literatürdeki karar verme modelleri incelendiğinde ihracat kararlarının sadece işletmenin iç ve dış çevre faktörlerine bağlı olduğu belirtilmektedir. Küreselleşmenin etkileri de çalışmada yer almaktadır. Çalışmada bilgi, İş Makinaları imalatçıları ve ihracatçılarına gönderilen anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek ve hipotezleri test etmek için açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda küresel fırsat ve risklerin firmaların ihracat davranışlarını ve kararlarını etkilediği ve bu süreçte çok önemli rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İhracat Kararı, Küreselleşme, Küresel Riskler, Küresel Fırsatlar

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON EXPORT BEHAVIOR OF FIRMS: THE CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY EXAMPLE

The aim of this study is to examine export behaviors of the companies producing in the construction machinery sector, to reveal the performance determinants that affect export behaviors and to create a new export decision-making model based on Pak's (1991) model. The literature on the export behavior of the firm has been reviewed and it has been seen that the international orientation of the decision maker, the distinctive advantages of the companies, the internal and external environment are possible factors of the export performance of the firm. When the decision-making models in the literature are examined, it is stated that export decisions depend only on the internal and external environmental factors of the company. The effects of globalization are also included in the study. Information was collected through the questionnaire sent to the manufacturers and exporters of Construction Machinery. Data analysis methods used to analyze the obtained data and test hypotheses; exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM). As a result of the research, it has been seen that global opportunities and risks affect the export behavior and decisions of companies and play a very important role in this process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Export decision, globalization, global risks, global opportunities.

Tam Metin 129

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.