Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 201-216

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.799


MESLEK OLARAK TIBBİ MÜMESSİLLİĞİN SEÇİMİNDE ETİK BAĞLILIK: TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FATİH BAYRAM, TUĞBA GÜNGÖR, S.SEÇİL BAYRAM

Bu çalışmanın amacı, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı öğrencilerinin mezun olduktan sonra Tıbbi mümessillik mesleğini yapmak istememelerindeki nedenlerden mesleğin etik açıdan kendilerine uygun olmadığı düşüncesinin etik ve dini inançları konusunda kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilişkisini saptamaktır. Yöntem; Bu amaç ile Tıbbi Mümessillik  mesleğine karşı geliştirilmiş olan mesleki tutum ölçeği, Nisan 2016 tarihide Karabük Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programında kayıtlı 204 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilere  beşli likert tipi mesleki tutum ölçeğinin yanı sıra, demografik bilgi soruları ve osgood tipi dini inanç konusunda kendilerini nasıl tanımladıklarını belirleyen soru sorulmuş olup aralarındaki korelasyonun saptanması amaçlanmıştır. Sonuç; Dini inanç düzeyi ile tıbbi mümessilliğin etik bir meslek olmadığını düşünüyorum sorusu arasındaki pearson korelasyonu  p=0,036 ile anlamlı çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etik; Tıbbi Mümessil; Sağlık Hizmetleri Pazarlaması; Etik Değerler; Mesleki Tutum

ETHICAL COMMITMENT IN CHOOSING MEDICAL REPRESENTATIVE PROFESSION: A STUDY ON STUDENTS OF MEDICAL PROMOTION AND MARKETING

The purpose of this study is to find out the reason why the graduates of Medical Promotion and Marketing are not volunteer to do their own jobs claiming that this job is not appropriate for them in terms of their moral and religious values. Method; For this purpose, a suitable vocational attitude scale has been conducted on 204 students studying this department at Karabük University in April, 2016. Besides fivefold vocational attitude scale, the students were asked demographic information and osgood types of questions to reveal the correlation between them. Conclision; The question about the level of belief and medical promotion reveals that pearson correlation is p=0,036.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ethics; Medical Representative; Marketing of Health Services; Ethic Values; Vocational Attitude

Tam Metin 782

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.