Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2188-2205

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1932


KİŞİSEL GELİŞİM OLANAKLARI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN ETKİSİ

NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN

Örgütlerin devamlılığını sağlamaları ve uzun vadede başarıyı yakalamaları bugünün rekabetçi koşullarında oldukça zordur. Bu sebeple uzun yıllardır örgütsel performansta olumlu etkisi ortaya konulmuş olan iş tatmini, bireyler ve örgütler açısından dün olduğu gibi bugün de ilgi çeken konuların başında gelmektedir. Bu çalışma son yıllarda oldukça popüler bir kavram haline gelen kişisel gelişim olanakları ve iş tatmini ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Söz konusu ilişkide A-tipi kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Mersin ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluş çalışanları oluşturmaktadır. İlgili kurum/kuruluşlarda farklı pozisyonlarda yer alan tüm çalışanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada anket aracılığıyla ile 251 çalışandan veri toplanmıştır. Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı açıklayıcı bir çalışmadır. Analizler neticesinde elde edilen veriler ile farklı sektörlere ait örgütlerde çalışanların kişisel gelişim olanakları, iş tatmini ve kişilik özelliklerine ilişkin açıklayıcı bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, kişisel gelişim olanaklarının iş tatmini üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu bulgulanmıştır. Ancak bu etkinin kişinin yüksek ya da düşük düzeyde A-tipi kişilik özelliği gösteriyor olmasına bağlı olarak değişmediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda A-tipi kişilik özelliğinin her iki değişken ile de anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı elde edilen bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kişisel gelişim olanakları, Kişilik, A-tipi kişilik özelliği, iş tatmini, düzenleyici etki

THE EFFECT OF TYPE A PERSONALITY TRAIT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND JOB SATISFACTION

In today's competitive world, it is very hard for the organizations to ensure the continuity and achieve sustainable success. As a result, job satisfaction, which has numerous positive effects on organizational performance, has received increasing attention from both academics and practitioners. This research focuses on the relationship between personal development and job satisfaction, which has become a very popular concept in recent years. In this relationship, the moderation effect of Type A personality traits was studied. The sample of the research is public and private sector employees operating in Mersin. All employees in different positions of the related organizations were included in the study. In the study, 251 employees’ responses were obtained through the questionnaire form. The research is a descriptive study using the screening model. As a result of the analyzes, explanatory findings have been collected about personal development opportunities, job satisfaction and personality traits related to employees in different sectors. As a result of the study, it was found that personal development possibilities have a positive effect on job satisfaction. However, it has been found that this effect does not change due to the fact that the person shows a high or low level of Type A personality trait. Similarly, the Type A personality traits does not have a significant relationship with both variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personal development opportunities, Personality, Type A personality trait, job satisfaction, moderation effect

Tam Metin 288

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.