Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2228-2245

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1627


DİNDARLIK VE KAMU HİZMETİ MOTİVASYONU İLİŞKİSİ: NEVŞEHİR İLİNDE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

MUSTAFA ARSLAN, DİLEK CERAN

Bu araştırma dindarlık ve kamu hizmeti motivasyonu (KHM) arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma evreni Nevşehir ilinde devlet okullarında görevli 730 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 253 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri toplam 50 sorudan oluşan anket formu kullanılarak derlenmiştir. Dindarlık ve kamu hizmeti motivasyonu arasındaki ilişkiyi ele alan çok sayıda araştırma olmasına ragmen bu ilişkiyi İslam Dini bağlamında ele alan araştırmaya literatür taramasında rastlanmamıştır. Uygulanan örneklem yöntemi nedeniyle, elde edilen bulguların geniş bir evrene genellenememesi araştırmanın kısıtları arasındadır. Araştırmanın bulguları içsel dindarlığın kamu hizmeti motivasyonunun merhamet boyutu arasında; sorgulayan dindarlığın kamu hizmeti motivasyonunu fedakarlık boyutu arasında; tutucu dindarlığın kamu hizmeti motivasyonunun politikaya ilgi ve fedakarlık boyutları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer yandan  bulgular dışsal dindarlık ile kamu hizmeti motivasyonunun politikaya ilgi boyutu arasında; sorgulayan dindarlık ve tutucu dindarlık ile kamu hizmeti motivasyonunun merhamet boyutu arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sıralananlar dışında kamu hizmeti motivasyonu ve dindarlığın diğer alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Hizmeti Motivasyonu (KHM), Din, Dindarlık, Dini oryantasyon, İslam.

RELATİONSHİP BETWEEN RELİGİOSİTY AND PUBLİC SERVİCE MOTİVATİON: AN EMPİRİCAL RESEARCH İN NEVŞEHİR PROVİNCE ON PRİMARY SCHOOL TEACHERS

This paper aims to reveal the relationship between religiosity and public service motivation (PSM). The population consists of (730) primary school teachers employed in state schools of Nevşehir Province. The sample of the study consists of (253) subjects determined by convenience sampling method. The data were gathered by a questionnaire form consisting of 50 items in total. Although extensive research has been carried out on the relationship between PSM and religiosity, no single study has been declared this relationship within the context of Islam. One of the limitations of the study is that the findings cannot be generalized to a large population due to the sampling method. The findings suggest that intrinsic religiosity (RELIRO) predicts Compassion (PSMC); querier religiosity (RELQRO) predicts Self-sacrifice (PSMSS); sectarian religiosity (RELSRO) predicts Attraction to Policy-making (PSMAPM) and PSMSS significantly and positively. On the other hand, extrinsic religiosity (RELERO) predicts PSMAPM; (RELQRO) and RELSRO predict PSMC significantly and negatively. No significant predictive relationship was found between other dimensions of religiosity and public service motivation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Service Motivation (PSM), Religion, Religiosity, Religious Orientation, Islam

Tam Metin 566

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.