Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1255-1275

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2100


YOLSUZLUK, GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE ÖRNEĞİ (1995-2019)

Şemistan SÜLEYMANLI, OĞUZHAN SUNGUR

Ekonomik büyüme, ülkeler için öncelikli makro-ekonomik hedefler arasında olmakla birlikte hem ekonomik büyümenin etkilediği hem de etkilendiği sosyal ve ekonomik faktörlerin olduğu bilinmektedir. Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ülkelerin istikrarlı bir ekonomik büyüme ve gelişim trendi izlemesi açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada ekonomik büyümeyi etkilediği düşünülen faktörlerden yolsuzluk ve gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1995-2019 dönemi için Kırılgan Beşli ülkeleri örnekleminde ampirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı analiz kapsamında yolsuzluk değişkenini temsilen yolsuzluk endeksi, gelir eşitsizliğini temsilen gini katsayısı, ekonomik büyümeyi temsilen ise kişi başı reel gayrisafi milli hasıla değeri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda yolsuzluk endeksindeki artışın Meksika’da ekonomik büyümeyi olumsuz; gelir eşitsizliğinde meydana gelen artışın ise Hindistan, Meksika ve Güney Afrika’da ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma modelinin kontrol değişkeni brüt sabit sermaye oluşumundaki artış ise Brezilya ve Güney Afrika’da ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilerken; Hindistan’da ise ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yolsuzluk, Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Büyüme, Kırılgan Beşli, Panel Veri Analizi

CORRUPTION, INCOME INEQUALITY and ECONOMIC GROWTH: THE FRAGILE FIVE COUNTRİES (1995-2019)

Economic growth is among the priority macro-economic targets for countries. It is known that there are social and economic factors that both affect and are affected by economic growth. Determining the factors affecting economic growth is considered important for countries to follow a stable economic growth and development trend. In this study, the effects of corruption and income inequality, which are thought to affect economic growth, on economic growth were empirically examined in the sample of Fragile Five countries for the period 1995-2019. Within the scope of the analysis using panel data analysis method, the corruption index was used to represent the corruption variable, the gini coefficient to represent the income inequality, and the real gross national product per capita to represent the economic growth. As the results of this study, it was concluded that the increase in the corruption index negatively affects the economic growth in Mexico and the increase in income inequality positively affected economic growth in India, Mexico and South Africa. While the increase in gross fixed capital formation, the control variable of the research model, positively affects economic growth in Brazil and South Africa; In India, on the other hand, it negatively affects economic growth.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Corruption, Income Inequality, Economic Growth, Fragile Five, Panel Data Analysis

Tam Metin 240

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.