Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 768-781

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.06.1142


LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BÜŞRA TOSUNOĞLU, SELİM CENGİZ

Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin genellikle hangi öğrenme stiline sahip olduğu ve öğrenme stillerinin öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesini içermektedir. Bu doğrultuda dört hipotez oluşturulmuş ve Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 126 öğrenciye anket uygulanmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Envanter sonucunda elde edilen verilerin analizinde frekans, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenme stillerinin cinsiyet, yaş ve akademik başarı ortalamasına göre anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı buna rağmen eğitim alınan programa göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Öğrenme Stilleri, Muhasebe Eğitimi, Kolb Öğrenme Stili.

A STUDY EVALUATING LEARNING STYLES OF STUDENTS WHO HAVE UNDERGRADUATE DEGREE IN ACCOUNTING

The aim of this study is to examine the learning style of the students who take accounting education and to examine whether the learning styles differ according to the demographic characteristics of the students. Four hypotheses were created in this direction and a questionnaire was applied to 126 students studying at Çankırı Karatekin University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Kolb Learning Style Inventory was used as the data collection tool. Frequency, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) techniques were used to analyze the data obtained from the inventory. According to the research findings, it can be said that the vast majority of students have a learning style that separates and assimilates. Furthermore, it can be stated that there is no significant difference between the learning styles and gender, age and academic achievement average, but there is a significant difference according to the education program.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Learning Styles, Accounting Education, Kolb Learning Styles

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.