Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 2  Sayfa: 1-24


TEKNOLOJİK VATANDAŞLIK VE İNSAN GENETİĞİNİN TİCARİLEŞMESİ İLE İLGİLİ RİSK ALGILARI

BAŞAK AKAR, ÖZLEN ÖZGEN

Bu çalışmada, sağlık bakım hizmeti tüketicilerinin insan genetiği ürün ve uygulamalarına ilişkin risk algıları incelenmiş, tıbbi biyoteknoloji açısından biyoteknoloji ve teknoloji politikaları ele alınmıştır. Sağlık bakım hizmetinden yararlananlar kadar sağlık bakım hizmetini sunanların da tüketici konumunda olduğu, teknolojik vatandaşlıktan yararlandığı tıbbi biyoteknoloji konusunda ticarileşme riski üzerinde durulmuştur. Türkiye’de biyoteknoloji ve biyogüvenliğe ilişkin düzenlemelere değinilmiş, hak ve yükümlülükler bağlamında vatandaşlığın bir formu olan teknolojik vatandaşlık kavramına yer verilmiş, teknolojik vatandaşlık ve insan genetiği ürün ve uygulamalarının ticarileşme riski ile ilgili sonuç ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): teknolojik vatandaşlık, insan genetiği, ticarileşme riski, tıbbi biyoteknoloji, sağlık bakım hizmeti tüketicisi

TECHNOLOGİCAL CİTİZENSHİP AND THE RİSK PERCEPTİONS REGARDİNG COMMERCİALİZATİON OF HUMAN GENETİCS

In this study, the risk perceptions of the consumers of the health care service regarding human genetics products and applications have been analyzed; technology and biotechnology policies have been assessed. Health care service implementers are consumers as well as the people who benefits from the health service. Therefore they both benefit from technological citizenship in the context of medical biotechnology. In this review it has been dwelled upon the risk of commercialization of the human genetics. The regulations related to the biotechnology and biosafety in Turkey and the technological citizenship as a state of citizenship in the context of the rights and the responsibilities have been evaluated. The consequences and the suggestions have been stated about technological citizenship and human genetics products and applications.

Anahtar Kelimeler (Keywords): technological citizenship, human genetics, the risk of commercialization, medical biotechnology, consumer of the health care service

Tam Metin 771

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.