Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2306-2330

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1829


TÜRKİYE’NİN KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ POLİTİKASI: SÜREÇ, AKTÖR VE ANALİZ

HAKAN UZUN

Kamu politikası veya siyasa olarak isimlendirilen kavram özünde bir sorun veya konuya karşı devletin veya kamu gücünü kullanan aktörlerin yaklaşımını ifade etmektedir. Hükümetlerin sorun ya da konu hakkında bir şey yapmamasının da dahil olduğu kamu politikası siyaset, bürokrasi ve toplumun çıkar maksimizasyonuyla şekillenmektedir. Çalışmanın amacı, kamu politikası kavramının sistematik olarak incelenmesinden sonra Türkiye’nin kamu özel sektör işbirliği politikasını analiz etmektir. Söz konusu amaçtan yola çıkılarak öncelikle Türkiye’de yeni yeni araştırılmaya başlanan kamu politikası kavramının tam olarak neyi ifade ettiği ele alınmıştır. Daha sonra kavramın bileşenlerinden olan kamu politikası süreci, aktörleri ve kamu politikası analizi konuları incelenerek Türkiye’nin kamu özel sektör işbirliği politikasına geçilmiştir. Bu amaçtan yola çıkılarak, kısaca kavramın açıklaması yapılmış, yasal yapı etrafında şekillenen türleri incelenmiş, politikanın şekillenmesinde rol oynayan resmi ve yeni aktörler ele alınmış ve politika oluşturma süreci açıklanarak politika analiz yöntemi sonunda elde edilen veriler ile sürecin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Sonuç ve tartışma bölümünde genel bir özet yapılarak öneriler detaylandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Politikası, Kamu Politikası Süreci, Kamu Politikası Analizi, Kamu Özel Sektör İş Birliği, Türkiye’nin Kamu Özel Sektör İş Birliği Politikası

TURKEY’S PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP POLICY: PROCESS, ACTOR AND ANALYSIS

The concept called public policy or policy essentially refers to the approach of the state or actors using public power against a problem or issue. Public policy, including governments not doing anything about the problem or issue, is shaped by politics, bureaucracy and the maximization of society's interests. The aim of the study is to analyze Turkey's public-private sector cooperation policy after a systematic examination of the concept of public policy. Based on this purpose, first of all, what exactly the concept of public policy, which has just begun to be researched in Turkey, means. Then, the public policy process, actors and public policy analysis, which are the components of the concept, were examined and Turkey's public-private sector cooperation policy was started. Based on this purpose, the concept was briefly explained, the types shaped around the legal structure were examined, the official and new actors that played a role in the shaping of the policy were discussed, and the policy making process was explained and suggestions were presented for the improvement of the process with the data obtained at the end of the policy analysis method. In the conclusion and discussion section, a general summary is made and the suggestions are detailed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Policy, Public Policy Process, Public Policy Analysis, Public-Private Partnership, Turkey’s Public-Private Partnership Policy

Tam Metin 284

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.