Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1014-1041

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2082


LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE E- LOJİSTİK KULLANIMININ ÖNEMİ: ANTALYA SERBEST BÖLGE FİRMALARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

MUSA TÜRKOĞLU, GÜLHAN DURAN

Lojistik hizmet sağlayıcıları açısından e- ticaretin önem kazanması dünyadaki dinamik değişimlere ayak uydurabilmek ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için lojistik yönetiminde elektronik tabanlı uygulamaların kullanılması artık zorunluluk haline geldiği görülmektedir. Bilgi teknolojileriyle elektronik tabanlı olarak yürütülen işlemler, lojistik faaliyetlerin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Çalışmanın kapsamı gereği Antalya Serbest Bölgesi’nde yer alan firmalar örneklem olarak belirlenirken, araştırmanın yöntemi olarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; Antalya Serbest Bölgesi’nde yer alan firmaların sahip olduğu lojistik altyapılarında e- lojistik faaliyetlerini kullanım düzeyleri ile rekabet avantajı elde etmelerinde sağladığı avantajlar ve dezavantajları değerlendirmektir. Çalışma kapsamında model ve geliştirilen hipotezler Ki-Kare Homojenlik testi ve Anova testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Anova testi sonuçlarına Tukey ve Scheffe testleride uygulanmıştır. Araştırmanın temel bulgusu, firmalarca “Barkod/RFID, WMS ve Araç Takip Sistemleri” uygulamalarının fark oluşturduğu e- lojistik hizmetlerinden yararlanan firmaların rekabetçi avantaj elde ettiği ve değer zincirleri açısından rekabet avantajına sahip oldukları belirtilmektedir. Araştırma sonuçları, gelişmiş lojistik operatörünün kullanılmasının, firmaların günümüz pazarındaki rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lojistik Sektörü, Lojistik Yönetimi, Bilgi İşletim Sistemleri, E- Lojistik, Antalya Serbest Bölge.

THE IMPORTANCE OF THE USE OF E- LOGISTICS IN THE LOGISTICS SECTOR: A REVIEW ON ANTALYA FREE ZONE COMPANIES

It is seen that the importance of e-commerce in terms of logistics service providers has become a necessity to use electronic-based applications in logistics management in order to keep up with the dynamic changes in the world and meet customer requirements. Electronic-based transactions with information technologies require redefining logistics activities. According to the scope of the study, while the companies located in Antalya Free Zone are determined as samples, survey application is carried out as the method of research. The main purpose of the study is to evaluate the advantages and disadvantages of e-logistics activities in the logistics infrastructures owned by the companies in Antalya Free Zone in order to gain competitive advantage with their usage levels. Within the scope of the study, the model and the hypotheses developed were evaluated using Ki-Square homogeneity test and Anova test. Anova test results were also applied to Tukey and Scheffe tests. The main finding of the research is that companies that benefit from e-logistics services where “Barcode/RFID, WMS and vehicle Tracking Systems” applications make a difference have a competitive advantage and have a competitive advantage in terms of value chains. The research results show that the use of advanced logistics operators can help firms to increase their competitiveness in today’s market.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Logistics Sector, Logistics Management, Information Operating Systems, E- Logistics, Antalya Free Zone.

Tam Metin 348

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.