Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2335-2354

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1657


STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİLERİ: İSTANBUL’DA LİSE VE ORTA OKUL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL KURUMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURGAY KAYMAKCI, ERDEM BAĞCI

Yönetim olgusu, tarihsel ve evrensel bir olgudur dünya var olduğundan bu güne kadar. Küreselleşme ile birlikte dünyadaki siyasal, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlardaki değişimler ve gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da doğal olarak değişmektedir. Değişim olgusu, değişmeyen evrensel bir olgudur, kurum ve kuruluşlar değişim karşısında değişimi yönetebilme becerisini kendilerine kazandıracak yönetim metodunu seçmeleri gerekmektedir. Stratejik Yönetim Sürecinin, kurumların gelişmesi, rekabet edebilirliği ve performansları üzerinde olumlu etkileri bilimsel olarak ortaya konulmuş olup, ayrıca çalışan memnuniyetinin de bu hususta önem arz ettiği düşünülmektedir. Stratejik Yönetim'in önemine dikkat çekerek, İstanbul İlindeki Özel Lise ve Ortaokul kurumlarında örgütsel performans ile arasındaki ilişkide Çalışan Memnuniyetinin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Stratejik Yönetim, Çalışan Memnuniyeti, Örgüt performansı

STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES ORGANIZATION OVER EMPLOYEE OWNERSHIP EFFECTS ON PERFORMANCE: A RESEARCH ON PRIVATE INSTITUTIONS PROVIDING HIGHSCHOOL AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION IN ISTANBUL

The phenomenon of management is a historical and universal phenomenon since theworld exists to this day. In the light of changes and developments in the political, economic, technological and socio-cultural fields in the world along with globalization, the understanding of management is also changing naturally. The phenomenon of change is a universal phenomenon that does not change, institutions and organizations need to choose a management method that will give them the ability to manage change in the face of change.

The positive effects of the Strategic Management Process on the development, competitive nessand performance of institutions have been scientifically demonstrated, and employee satisfaction is also considered important in this regard. By drawing attention to the importance of Strategic Management, the role of employee satisfaction in the relationship between organizational performance and organizational performance in private highschool and Secondary School institutions in Istanbul will be tried to be revealed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Strategic Mamagement, Employee Satisfaction, Organizational Performance

Tam Metin 497

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.