Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2308-2322

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2128


HAVACILIK YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL ADALETİN SOSYAL MEDYA PAZARLAMADA MARKA KİŞİLİĞİYLE İLİŞKİSİ

MURAT BAŞAL, EKREM SÜZEN

Havacılık alanı için kullanılan tüm elemanların toplamını ele aldığımız havacılık sektöründe tüketiciler uçarak ulaşım ihtiyacını hızlı ve konforlu biçimde sağlamaktadırlar. Bu iş alanında çalışanlar için yöneticilerin örgüt ve çalışanlarıyla ilgili karar ve uygulamalarının çalışanlar tarafından olumlu biçimde algılanması durumu olan örgütsel adalet firmalar için önemli bir alandır. Tüketicilerin internet aracılığıyla kullanarak içerik ürettiği interaktif iletişim platformu olarak bilinen sosyal medyada işletmeler sundukları hizmeti tanıtmaktadır. Bir işletmenin sunduğu hizmet ya da ürünü bir başkasından ayrıt etmeyi sağlayacak olan markanın bir birey gibi kişileştirilmesi ise markanın kişileştirilmesidir.

Bu çalışmadaki amaç işletmedeki çalışanlarda örgütsel adaletin sosyal medya pazarlamanın marka kişiliğine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla yapılacak olan nicel araştırmada için Google form da oluşturulan anket formunun uygulanması sonucu elde edilen veriler SPbuSS 2,5 programı aracılıyla analizi yapılmıştır. Burada uygulanan ANOVA ve t-testi sonucunda oluşturulan model doğrultusunda öne sürülen hipotezlerimiz test edilmiştir. Sonuçta dijitalleşmenin önem kazandığı günümüzde işletmeler sosyal medya pazarlamayı kullanarak oluşturdukları marka kişiliğinin örgüt içindeki yöneticilerin çalışanlara yönelik örgütsel adaletinde pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Bu çalışmanın üretim sektöründe de uygulanması ve sonuçların karşılatılması, çalışmanın genellemesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havacılık Yönetimi, Örgütsel Adalet, Sosyal Medya Pazarlama, Marka Kişiliği.

THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL JUSTİCE İN AVİATİON MANAGEMENT AND BRAND PERSONALİTY İN SOCİAL MEDİA MARKETİNG

In the aviation sector, where we consider the sum of all the elements used for the aviation field, consumers are able to meet their transportation needs quickly and comfortably by flying. Organizational justice, which is the situation in which the decisions and practices of the managers about the organization and its employees are perceived positively by the employees, is an important area for the companies working in this business field. In social media, which is known as an interactive communication platform where consumers produce content using the internet, businesses promote their services. Personification of the brand as an individual, which will enable to distinguish the service or product offered by a business from another, is the personification of the brand.

The aim of this study is to investigate the effect of organizational justice on the brand personality of social media marketing among employees in the business. For the quantitative research to be carried out for this purpose, the data obtained as a result of the application of the survey form created in the Google form were analyzed through the SPSS 2.5 program. Our hypotheses put forward in line with the model created as a result of the t-test and ANOVA test applied here were tested. As a result, it has been concluded that the brand personality that businesses create by using social media marketing has a positive and significant effect on the organizational justice of the managers in the organization. The application of this study in the production sector and the comparison of the results will contribute to the generalization of the study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aviation Management, Organizational Justice, Social Media Marketing, Brand Personality.

Tam Metin 232

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.