Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1100-1117

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2115


ÖRGÜTSEL YALNIZLIĞIN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE İŞTEN SIKILMA İLE İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİN ARACI ROLÜ

BATUHAN AYAN, PROF DR ALPTEKİN SÖKMEN

Bu araştırmanın amacı, örgütsel yalnızlık ile internet bağımlılığı ve işten sıkılma arasındaki ilişkide iş tatminin aracılık rolünü incelemektir. Araştırma kapsamında, çevrimiçi ve yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya Ankara’da faaliyet gösteren altı kamu kurumundan 360 personel katılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 24 programı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.  Yapılan analizlere göre örgütsel yalnızlık ve internet bağımlılığı ile örgütsel yalnızlık ve işten sıkılma arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca regresyon analizleri ile iş tatminin örgütsel yalnızlık ile internet bağımlığı arasında aracılık etkisinin olmadığı ve iş tatminin örgütsel yalnızlık ile işten sıkılma arasında kısmi aracı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile iş tatminindeki artış örgütsel yalnızlığın internet bağımlılığı üzerindeki etkisini etkilememektedir. Ancak iş tatminindeki artış örgütsel yalnızlığın işten sıkılma üzerindeki etkisini kısmen azaltmaktadır. Bu çalışma, işyerinde başkaları ile kaliteli ilişkiler kuramayan çalışanların iş tatmininin arttırılması durumunda internet bağımlılığının etkilenmeyeceğini ancak işten sıkılma düzeyinin kısmen azalacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnternet Bağımlılığı, İşten Sıkılma, Örgütsel Yalnızlık, İş Tatmini, Kişilik Özellikleri

THE MEDİATİNG ROLE OF JOB SATİSFACTİON İN THE RELATİONSHİP OF ORGANİZATİONAL LONELİNESS WİTH INTERNET ADDİCTİON AND JOB BOREDOM

The purpose of this study is to examine the mediating role of job satisfaction in the relationship between organizational loneliness, internet addiction and job boredom. Within the scope of the research, online and face-to-face surveys were conducted. 360 personnel from six public institutions operating in the province of Ankara participated in the research. Correlation and regression analyzes were performed with the SPSS 24 program for the analysis of the data. According to the analysis, there is a positive relationship between organizational loneliness and internet addiction, and organizational loneliness and job boredom. In addition, with regression analysis, it was concluded that job satisfaction did not have a mediating effect between organizational loneliness and internet addiction, and that job satisfaction had a partial mediating effect between organizational loneliness and job boredom. In other words, the increase in job satisfaction does not affect the effect of organizational loneliness on internet addiction. However, the increase in job satisfaction partially reduces the effect of organizational loneliness on job boredom. This study showed that if the job satisfaction of employees who cannot establish quality relationships with others in the workplace is increased, internet addiction will not be affected, but the level of boredom will decrease partially.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Internet Addiction, Job Boredom, Organizational Loneliness, Job Satisfaction, Personality

Tam Metin 305

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.