Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1635-1662

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2061


ÇALIŞANLARIN TEKNOSTRES ALGILARI İLE İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

AYLİN AKYOL

Son yıllarda küresel işletmelerin faaliyetlerinin dijital ortama geçiş sürecinde yardımcı olacak şekilde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı artmaktadır. Çalışanlar pek çok teknolojiyi kullanmak durumunda kalmaktadır. Bu gelişmelerle çalışanlarda teknolojinin karanlık tarafı olarak nitelendirilen teknostres olgusu deneyimlenebilmektedir. Teknostres, organizasyonlarda birey ve teknoloji ortamı arasındaki dengesizlik sonucu oluşmaktadır. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin çalışanlarda işkolikliği artırdığı belirtilmektedir. İşkoliklik, bireyin işe yoğun ilgi duyması, içsel baskılar sonucunda kendini çalışmaya zorlanmış hissetmesi olarak açıklanmaktadır.

Araştırmanın amacı kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanların teknostres algısı ve işkoliklik düzeyi arasındaki ilişkileri inceleyerek, kavramların demografik değişkenler açısından farklılıklarının olup olmadığını belirlemektir. Nicel araştırma tasarımı kapsamında yüz yüze ve online anket yöntemleri kullanılarak 202 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS 22 aracılığıyla analiz edilmektedir. Araştırmada betimsel analizler, korelasyon, regresyon ve faktör analizleri, anova, t-testi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışanların teknostres algıları ile işkoliklik düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler ortaya çıkmıştır. Teknostres algısının cinsiyet açısından, işkoliklik düzeyinin medeni durum açısından farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca, işkoliklik eğitim durumu açısından da farklılık göstermektedir. Araştırmanın alanyazındaki bilgi birikimine katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Teknostres, İşkoliklik, Kamu sektörü, Özel sektör, Nicel araştırma

Anahtar Kelimeler (Keywords): Teknostres, İşkoliklik, Kamu sektörü, Özel sektör, Nicel araştırma

RELATIONS BETWEEN EMPLOYEE’S PERCEPTIONS OF TECHNOSTRESS AND LEVELS OF WORKAHOLISM

In recent years, the use of information and communication technologies has increased to help global businesses in transition process of activities to digital environment. Employees have to use many technologies. With these developments, employees can experience the phenomenon of technostress described as the dark side of technology. Technostress occurs as a result of imbalance between individual and technology environment in organizations. Globalization and technological developments increase workaholism. Workaholism is explained as individual’s intense interest and feeling forced to work due to internal pressures.

The study aims to examine the relationships between the technostress perception and the level of workaholism of employees in public and private sectors, to determine whether concepts differ regarding demographic variables. The data from 202 participants obtained by applying face-to-face and online survey methods within the scope of quantitative research design were analyzed through SPSS 22 by applying ANOVA, descriptive, correlation, regression and factor analyses.  According to the results, significant and positive relationships emerged between employee’s technostress perceptions and workaholism levels. Besides technostress differed in terms of gender, workaholism differed in terms of marital and educational status. The study aims to contribute to knowledge in the literature.

Keywords: Technostress, Workaholism, Public sector, Private sector, Quantitative research

Anahtar Kelimeler (Keywords): Technostress, Workaholism, Public sector, Private sector, Quantitative research

Tam Metin 249

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.