Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 3  Sayfa: 1-21

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.757


HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

PELİN VARDARLIER, ÖMER ERDEM KOÇAK, ŞEYMA GÜNER

Bu araştırma hasta hakları ve örgütsel bağlılık kavramını ele almakta ve hasta hakları uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Konu ile ilgili yapılan literatür araştırması sonucunda ve kuramsal açıklamalara dayanarak, örgütsel bağlılığın belirleyici faktörlerinin kurumun hasta haklarına verdiği önem olabileceği öne sürülmüştür. Hasta hakları uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek üzere hastanelerde çalışan idari personel ve sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı kurumun hasta haklarına verdiği önem ile çalışanların örgütsel bağlılık tutumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma ile hastanelerde hasta hakları uygulamalarına riayet edilmesinin çalışan bağlılığına etkisini tespit etme yönünde sonuç elde etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde bulunan özel bir hastane zincirinde görev yapmakta olan idari ve sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Aşkar’ın (2006) “Hasta Hakları Ölçeği” ile Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen Boylu, Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hasta hakları uygulamaları ile çalışan bağlılığı algısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Hastalara sunulan hizmetin hakkaniyetiyle çalışanların kurumlarına güven duydukları düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak kuruma bağlılıklarında artışın görülebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda hasta hakları uygulamaları ile sağlık çalışanlarının bağlılığına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hasta Hakları, Çalışan Bağlılığı, Çalışan Memnuniyeti, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Sektörü.

THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PATIENTS' RIGHTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES: A SURVEY ON PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

This research addresses the concept of patient rights and organizational commitment and assesses the impact of patient rights enforcement on organizational commitment.  As a result of the literature survey on the subject, and based on theoretical explanations, it has been suggested that one of the determining factors of organizational commitment may be the importance that the institution places on patient rights. A survey was conducted on the administrative staff and health personnel working in the hospitals to determine the relationship between patient rights enforcement and organizational commitment. The purpose of this study is to examine the relation between the importance of the aimed institution to patient rights and the attitude of employees to organizational commitment. With this study, it was aimed to determine the effect of observing patient rights applications in hospitals on employee commitment. The sample of the research is the administrative and health personnel who are working in a special hospital chain in the province of Istanbul. Within the scope of the research, "Patient Rights Scale" of Aşkar (2006) and "Organizational Commitment Scale" adapted to Turkish by Boylu, Pelit and Güçer (2007) developed by Meyer and Allen (1997). According to the results obtained, there was a significant relationship between patient rights applications and employee commitment perception. It is thought that the service offered to the patient is trusting the institutions of employees with justice. As a result, the increase in institutional loyalty has been achieved. The results of the research included evaluations of health workers' commitment and patient rights enforcement.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Patient Rights, Employee Commitment, Employee Satisfaction, Organizational commitment, Health Sector

Tam Metin 356

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.