Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 850-874

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1589


ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE KARİYER TATMİNİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

EDİP SABAHATTİN METE, ALEV SÖKMEN, ALPTEKİN SÖKMEN

Bu çalışmanın temel amacı algılanan yönetici desteği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide kariyer tatmininin düzenleyicilik etkisini incelemektir. Araştırma verileri anket yöntemiyle Ankara’da sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir özel işletmenin hemşire, hastabakıcı ve teknikerlerinden elde edilmiştir. 398 çalışanın katılımıyla veri toplama süreci tamamlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 26 paket programı aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları algılanan yönetici desteği ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ve kariyer tatmininin bu ilişkide düzenleyici bir değişken olarak rol oynadığını ortaya koymuştur. Diğer taraftan algılanan yönetici desteği ile kariyer tatmini arasında pozitif yönlü ve gene kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu elde edilen diğer sonuçlardır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algılanan Yönetici Desteği, Kariyer Tatmini, İşten ayrılma Niyeti

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SUPERVISORY SUPPORT AND TURNOVER INTENTION: THE MODERATOR EFFECT OF CAREER SATISFACTION

The aim of this study is to examine the moderator effect of career satisfaction in the relationship between perceived supervisory support and turnover intention. The research data was obtained from the employees (nurses, caretakers and technicians) of a private health enterprise operating in the Ankara region. 398 employees participated in this research. Correlation and regression analysis were applied by SPSS 26 program. The results of the analysis revealed that there is a negative relationship between perceived supervisory support and turnover intention, and career satisfaction has a moderator effect in this relationship. On the other hand, there is a positive relationship between perceived supervisory support and career satisfaction and a negative relationship between career satisfaction and turnover intention.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Perceived Supervisory Support, Career Satisfaction, Turnover Intention.

Tam Metin 800

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.