Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1233-1248

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1841


MALİ VE VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ YATIRIMLARINA ETKİLERİ

NAZILA MAHDAVI KIA, CİHAN TANRIÖVEN

Ülkeler doğrudan yabancı yatırımları çekmek için bir belirleyici olarak mali teşviklerin etkinliğini sorgulamaktadırlar. Makalede, vergi teşvikleri ve kullanım hedefleri, diğer mali teşviklerin sanayi üzerindeki etkileri ve hazırlanan modele göre, sermaye stoku, üretim kapasitesi, amortisman muafiyeti ve vergilerin yatırımı nasıl etkilediği incelenmiştir. Ülkeler belirli sektörler için bu teşvikleri sunmayı hedeflemektelerdir. Tüm veriler İran İstatistik Merkezi ve Merkez Bankası veri tabanından toplanmıştır. Ağırlıklı en küçük kareler yöntemine göre panel ekonometrik tekniği (EGLS); Çelik, petrokimya, çimento, otomobil, tekstil, fayans ve seramik, gıda sektörlerinde kullanılmıştır. Değişkenleri işlemek, kategorize etmek ve hazırlamak ve Eviews yazılımına girmek için Excel özel yazılımı kullanılmıştır. Son olarak, modeli tahmin etmek ve makale hipotezlerini test etmek için Eviews yazılımı kullanılmıştır. Sonuçlara göre tüm makale hipotezleri kabul edilmiştir; vergi krediler değişkeninin sanayinin farklı sektörlerinde yatırım endeksi üzerindeki olumlu etkiye sahip olmaktadır. Sanayinin çeşitli sektörlerinde yatırım maliyetinin yatırım üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir. Kurumlar vergisi, brüt karın varlığında şirketin yatırımını etkilemektedir. Vergi teşvikleri yatırım ve maliyetleri, kişi başına gelir, sermaye kullanım maliyeti, mevcut sermaye ve üretim kapasitesini etkilemektedir. Amortisman muafiyeti efektif vergi oranını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İran, Mali Teşvikler, Vergi Teşvikleri, Yatırım Kararları, Yatırım Teşvikleri

EFFECTS OF FINANCIAL AND TAX INCENTIVES ON INDUSTRIAL INVESTMENTS

Countries question the effectiveness of fiscal incentives as a determinant for attracting foreign direct investment. In the article, tax incentives and usage targets, the effects of other financial incentives on the industry and how capital stock, production capacity, depreciation exemption and taxes affect investment according to the prepared model are examined. Countries aim to offer these incentives for certain sectors. All data were collected from Iran Statistical Center and Central Bank database. Panel econometric technique (EGLS) according to the weighted least squares method; It has been used in the steel, petrochemical, cement, automobile, textile, tile and ceramics, food industries. Excel custom software was used to process, categorize and prepare the variables and enter them into the Eviews software. Finally, Eviews software was used to predict the model and test the article hypotheses. According to the results, all article hypotheses were accepted; the tax credits variable has a positive effect on the investment index in different sectors of the industry. It shows the negative impact of investment cost on investment in various sectors of industry. Tax incentives affect investment and costs, income per capita, cost of capital use, available capital and production capacity. The depreciation exemption affects the effective tax rate.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Iran, Financial Incentives, Tax Incentives, Investment Decisions, Investment Incentives

Tam Metin 338

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.