Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2  Sayfa: 79-108


GELENEKSEL GÖÇEBELİKTEN MODERN GÖÇLERE TÜRKİYE’DE GENÇLERİN KENTLİLİK BİLİNCİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

KAMİL ŞAHİN, HASAN YAYLI

Türk kültürü, tarihsel köklere inildiğinde göçebe biçiminde yaşam sürmüş olan bir topluluğun ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçebe bir biçimde yaşam sürmesine rağmen Türk toplumu sahip olduğu kültürel yaşam pratikleri ile büyük, yerleşik imparatorluklar kurabilmeyi de başarmıştır. Kurulan bu büyük ve yerleşik imparatorlukların coğrafi olarak konumlarına bakıldığında farklı coğrafi alanlarda kuruldukları ve kuruldukları alanda tam hakim duruma geçtiği ve son raddeye kadar kurulan imparatorluğun topraklarının Türk toplumu tarafından yurt olarak nitelendirildiği, kutsandığı görülmektedir. Bu çerçevede Türk toplumunun kültürel kodlarında yer alan göçebeliğin aslında belli bir toprak parçasına tam anlamıyla bağlı kalmamak olarak
değerlendirilmemesi gerekmektedir. Geleneksel göçebelik diğer göçebe kavimlerden farklı olarak Türklerde yurtsuzluk olmaktan ziyade bir yurt arayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkler göç etmiş oldukları her toprak parçasını yurt olarak değerlendirme, benimseme eğilimini taşımaktadırlar.
Geçmişten günümüz modern toplumlara kadar süregelen bu durumun günümüzdeki kentlilik bilincine etkilerinin belirlenmesi özelikle oluşturulacak kent politikaları açısından da son derece önem atfetmektedir. Bu çerçevede sanayileşme sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Kırıkkale şehrinde yaşayan insanların, özellikle gençlerin kentlilik bilinçlerinin ortaya konulması geleneksel göçebeliğin kültürel kodlardaki etkisinin günümüz kentlilik bilinci üzerine tesirinin ortaya konulması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen 2014/046 Proje Numaralı “Kentlilik Bilinci Bağlamında Kırıkkale’de Yaşayan Gençlerin Gelecek Planlamasında Kırıkkale’nin Yeri” isimli proje kapsamında yapılan çalışmada elde edilen veriler ve bulgular kullanılacak ve adı geçen projede ortaya konulmuş olan Kırıkkale’de yaşayan gençlerin kentlilik bilinçleri, temelinde kültürel kodlarla ilintilendirilerek açıklanmıştır. Yapılan analizlerde kültürel kodların kentlilik, yurt, yaşanılan alanı sahiplenme gibi unsurlara etkilerinin olduğu ortaya çıkartılırken kentlilik bilincinin tam anlamı ile oluşmama nedeni de özellikle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerinin kent tarafından tam anlamıyla karşılanamaması olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Geleneksel Göçebelik, Yurt, Kent, Kentlilik Bilinci, Kırıkkale, Türk Kültürü

THE URBANITY CONSICOUS OF YOUTH IN TURKEY FROM TRADITIONAL NOMADISM TO MODERN NOMADISM - AN ANALYSIS ON THE CASE OF KIRIKKALE

When its historical background was analysed, Turkish tradition is observed to be composed of a production of a society living a nomadic life. Although lived a nomadic life, Turkish society achieved to found great and settled empires with the help of its cultural life practices, too. When the geographical locations of these empires were examined, it is observed that these empires were founded in different geographical locations, became dominant in this area, and this places were sanctified and described as a fatherland by Turkish society. In this context, the nomadic life, which is in cultural codes of Turkish society, shouldn’t be evaluated as not adhering to a certain piece of land. Traditional nomadism means a fatherland-seeking instead of rootlessness when compared to other nomadic tribes. Turkish people are apt on evaluating the place where they migrated as a fatherland. To determine the effect of this situation that continues from the past to the modern societies to urbanity conscious is very important for city policies today. In this
context, it is very important to identify the urbanity conscious of youth in Kırıkkale founded as a product of industrialization process in terms
of identifying the effect of traditional nomadism on urbanity conscious. In this study, within the context of the project “The Place of Kırıkkale for the Future Planning of Youth in Kırıkkale in the Context of Urbanity Conscious” numbered 2014/046 supported by Kırıkkale University BAP unit, the data and findings will be used, and the urbanity conscious of youth in Kırıkkale, revealed in the project, will be correlated with cultural codes and explained. The analyses are important in terms of cultural codes, urbanity, fatherland, appropriation and determination of the factors affecting these. From the analyses it was revealed that cultural codes were effective to the factors like urbanity, homeland and civic ownage, and it was concluded that the reason for not having a proper urban consciousness arose from not meeting the needs and expectations of young people in the city. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Traditional Nomadism, Fatherland, City, Urbanity Conscious, Kırıkkale, Turkish Culture

Tam Metin 1141

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.