Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 2  Sayfa: 16-29


YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PAZAR ODAKLILIK DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAKARYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

HASAN TUTAR, AYDIN YILMAZER

Her insanı diğerlerinden ayıran kişilik özellikleri vardır. Bu özellikler onun huyuna, karakterine, alışkanlıklarına ve yeteneklerine göre farklılaşır. Kişisel özellikler yönetici başarısında yerine göre etkileyici, yerine göre belirleyicidir. Söz konusu özellikler insanların bireysel yaşamlarını etkilediği gibi, iş yaşamlarını, dolayısıyla başarılarını da etkiler. Yöneticilerin kişisel farklılıklarının etkilediği alanlardan biri de “pazar odaklılık” durumlarıdır. Bu araştırmada yöneticilerin kişisel özellikleri ile “pazar odaklılık” durumları arasında ilişki ile yöneticilerin kişilik özelliklerinin pazar odaklılık durumları üzerine etkisi araştırılmıştır. Örneklemde yer alan yöneticiler kişilik özellikleri itibariyle pazar odaklı mıdır? Sorusu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Ampirik bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada soru kâğıdı dağıtılarak örneklemin kişilik özellikleri ile pazar odaklılık durumlarına dair algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, örneklemin kişilik özellikleri ile pazar odaklılık algıları arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğunu ve yöneticilerin kişilik özelliklerinin pazar odaklılık durumları üzerine etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kişilik, pazar odaklılık, kişilik özelliği, kişilik yapıları, iletişim yetkinliği

THE IMPACT OF THE PERSONAL CHARACTERİSTİCS OF MANAGERS ON MARKETİNG ORİENTATİON: A STUDY OF THE SAKARYA INDUSTRİAL ZONES

Personal characteristics differentiate individuals from one another, and these vary according to temperament, character, habits, and abilities. In managerial success, personal characteristics can be effectual and they can also be determinant. Just as these characteristics have an impact on private life, they also affect work life and hence job success as well. Marketing orientation is one aspect that is impacted by the varying personal characteristics of managers. This study examines the relationship between the personal characteristics of managers and marketing orientation, and focuses on the question of whether or not the managers in the study sample were market oriented as a consequence of their personal characteristics. Designed as an empirical study, it was carried out via a survey which sought to determine perceptions concerning personal characteristics and marketing orientation. The results of the study indicated that there was a positive relationship between personal characteristics and marketing orientation, and that the personal characteristics of managers had an impact on their marketing orientation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personality, marketing orientation, personal characteristics, personality structure, communication skills

Tam Metin 856

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.