Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2004-2022

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1929


TARIM KREDİLERİ İLE TARIMSAL BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ESRA UYGUR, EMİNE ÖNER KAYA

Tarım kredileri ile tarımsal büyüme arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 2005:1-2021:4 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak araştırılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını incelemek üzere ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada, tarımsal büyüme değişkeni, tarım gayrisafi yurtiçi hasıla ile temsil edilmektedir. Tarım kredilerini temsil etmek üzere ise, mevduat bankalarının sağladığı tarım kredileri, katılım bankalarının sağladığı tarım kredileri ve kalkınma ve yatırım bankalarının sağladığı tarım kredileri kullanılmıştır. Analiz neticesinde tarım kredileri ile tarımsal büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna dair kanıtlara ulaşılmıştır. Uzun dönemde, mevduat ve katılım bankalarının kullandırdığı tarım kredilerindeki artışın tarım gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, hata düzeltme terimi katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması da, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): TARIMSAL BÜYÜME, TARIM KREDİLERİ, EŞBÜTÜNLEŞME, ARDL

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL LOANS AND AGRICULTURAL GROWTH: THE CASE OF TURKEY

The main purpose of this study is to investigate the long-run relationship between agricultural loans and agricultural growth using quarterly data for the period 2005:1-2021:4. For this purpose, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach was used to investigate the existence of cointegration relationship between the variables. In the study, the agricultural gross domestic product represents the agricultural growth variable. On the other hand, agricultural loans provided by deposit banks, participation banks, development and investment banks were used to represent agricultural loans. The results of the analysis provided evidence that there is a long-run equilibrium relationship between agricultural growth and agricultural loans. In the long-run it has been determined that the increase in agricultural loans provided by deposit and participation banks have a positive effect on agricultural gross domestic product. In addition, error correction term coefficient was negative and statistically significant, which confirms the existence of a cointegration relationship between the variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): AGRICULTURAL GROWTH, AGRICULTURAL LOANS, COINTEGRATION, ARDL

Tam Metin 328

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.