Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2702-2723

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2212


İŞ BECERİKLİLİĞİ VE İŞE TUTULMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE POLİTİK YETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

LEYLA İÇERLİ, GÜL BİLEN

Bu çalışmanın amacı,  iş becerikliliği ve işe tutulma arasındaki ilişkide politik yetinin düzenleyici etkisini incelemektir. Rekabetin giderek arttığı günümüzde örgütlerin, insan kaynakları planlamasında çalışanların iş becerikliliği, işe tutulmaları ve politik yeti düzeyleri önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. İş becerikliliği, bireylerin görevini yerine getirme ve işinde başarılı olabilme yeteneğidir. Bu beceriklilik, bireyin teknik bilgi ve deneyiminin yanı sıra iletişim ve problem çözme gibi genel becerileri ve ayrıca öğrenme ve uyum yeteneği ile ilgilidir. İş becerikliliği, bireylerin performansı, verimliliği, bağlılığı ve iş tatmini gibi kavramlar üzerinde doğrudan etkili olduğu için önemlidir. Örgütün başarısı üzerinde etkili olan diğer bir faktör olan işe tutulma kavramı ise iş becerikliliği gibi kişilik özellikleri, beceriklilik ve motivasyon gibi kavramlara bağlıdır. Ayrıca, örgütteki politikalar işe tutulma sürecinde rol oynayabilir; örgüt içi çekişmeler veya bireysel bağlantılar örgütü etkileyebilir. Bireylerin kariyer gelişimleri ve terfi ilerlemesi bakımından önemli kavramlardan biri olan politik yeti ise, bireyin örgütteki sosyal ilişkiler kurabilme, güç kazanabilmesi ve diğer bireyleri etkileyebilme yeteneğidir. Çalışma yaşamında, başarılı olabilmek iş becerikliliği ve işe tutulma kadar, çalışma ortamında etkili ilişkiler kurup yönetebilme ve sosyal ağları etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği ile ifade edilen politik yetiye de bağlıdır. Bu çalışma kapsamında iş becerikliliği, işe tutulma ve politik yeti kavramlarının birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunun anlaşılmasının, hem örgütler hem de bireyler açısından önemli bir araştırma konusu olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğrenim gören ve kamu sektöründe çalışan 222 lisansüstü öğrenciden oluşmaktadır. Alan yazın incelendiğinde, iş becerikliliği ve işe tutulma arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma olsa da bu ilişkide politik yetinin düzenleyici etkisinin ele alındığı bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Araştırma analizlerinde SPSS 26, AMOS 24 ve PROCESS Macro V4.1 programları kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların iş becerikliliği ve iş becerikliliğinin alt boyutları olan görev, bilişsel ve ilişkisel beceriklilik alt boyutları ile işe tutulma arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca iş becerikliliği ile işe tutulma arasındaki ilişkide politik yetinin düzenleyici etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak iş becerikliliği, işe tutulma ve politik yeti ile ilgili alan yazında var olan çalışmalar incelenmiş ve bu bilgilere dayanılarak uygulamalı bir çalışma oluşturularak bu konuda alan yazınına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş Becerikliliği, Görev Becerikliliği, Bilişsel Beceriklilik, İlişkisel Beceriklilik, İşe Tutulma, Politik Yeti.

INVESTGIATION OF THE MODERATING ROLE OF POLİTİCAL SKİLL İN THE RELATİONSHİP BETWEEN JOB CRAFTING AND WORK ENGAGEMENT

The purpose of this study is to examine the moderating effect of political skill on the relationship between job crafting and work engagement. Job crafting, work engagement and political skill levels of employees stand out as important factors in human resources planning of organizations in today's increasingly competitive world. Job crafting is the ability of individuals to fulfill their duties and be successful in their jobs. This resourcefulness is related to an individual's technical knowledge and experience as well as general skills such as communication and problem solving, as well as the ability to learn and adapt. Job crafting is important because it has a direct impact on concepts such as individuals' performance, productivity, commitment and job satisfaction. Work engagement, another factor that has an impact on organizational success, depends on personality traits such as job crafting, resourcefulness and motivation. In addition, organizational policies can play a role in the retention process; internal conflicts or individual connections can affect the organization. Political skill, which is one of the important concepts in terms of career development and promotion progression of individuals, is the individual's ability to establish social relationships, gain power and influence other individuals in the organization. In working life, being successful depends not only on job crafting and work engagement, but also on political skill, which is defined as the ability to establish and manage effective relationships in the work environment and to use social networks effectively. Within the scope of this study, it is thought that understanding how the concepts of job crafting, work engagement and political skill are related to each other is an important research topic for both organizations and individuals. The sample of the study consists of 222 graduate students studying at Aksaray University Institute of Social Sciences in the 2022-2023 academic year and working in the public sector. When the literature is examined, although there are a few studies investigating the relationship between job crafting and work engagement, there is no study that deals with the regulatory effect of political skill in this relationship. SPSS 26, AMOS 24 and PROCESS Macro V4.1 programs were used in the research analysis. According to the research findings, positive and significant relationships were found between job crafting and its sub-dimensions of task, cognitive and relational resourcefulness and work engagement. In addition, it was concluded that political ability has a moderating effect on the relationship between job crafting and work engagement. Within the scope of this study, first of all, the existing studies in the literature on job crafting, work engagement and political skill were examined and it was aimed to contribute to the literature on this subject by creating an applied study based on this information.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Job Crafting, Task Crafting, Cognitive Crafting, Relational Crafting, Work Engagement, Political Skill.

Tam Metin 148

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.