Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 1-16

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.862


KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Dünyada geçmişi M.Ö 1800’lü yıllarda Hammurabi kanunlarına dayanan sigortacılık günümüzde, maruz kalınan riski azaltma/yok etme ve böylece güvence sağlamaya yönelik önceden ödenen bir ücret karşılığında sigorta şirketi ile yapılan karşılıklı sözleşmelere dayanır. Batı toplumlarında ilk zamanlardan beri beklenen gelişmeyi gösteren sigortacılık, İslam dininin emir ve yasaklarından dolayı Müslüman toplumlarında uzun süre yer almamıştır. Ancak zamanla Müslümanların hem inançlarının gereklerine göre yaşamak hem de gerçekleşmesi muhtemel risklerden korunmak istemesi nedeniyle sigortacılık ürünlerine ihtiyaç duymaları 1970’lerde Müslüman ülkelere yönelik alternatif sigortacılık çalışmalarının başlamasına neden olmuş ve böylece katılım sigortacılık sistemi oluşmuştur. Günümüz geleneksel sigortacılığının İslami kurallara uygun olarak yardımlaşma ve paylaşma temelinde ortaya çıkan katılım sigorta sistemi, sigortacılık terminolojisinde tekâfül (İslami sigorta) olarak tanımlanır. Toplam küresel katılım sigorta geliri, 2015 yılında 14,9 milyar ABD doları olarak tahmin edilmiş ve % 14 oranında büyüme gerçekleşmiştir. İslam dünyasında, büyük ve yaygın bir kitlenin katılım sigortacılığına olan talebi yaklaşık 40 yıldan bu yana giderek güçlü bir artış göstermekteyken, Türkiye açısından, faizsiz finans sistemi ile uyumlu bu sistem, geçmişi on yıla bile dayanmayan yeni bir sigortacılık faaliyet alanıdır. Bu çalışmada katılım sigortacılığının tanımı, tarihçesi, türleri, işleyişi incelenmiş, ayrıca Türkiye’de son 20 yılda gelişmeye başlayan bu sistemin gelişmesinin önündeki güçlü, zayıf yönler fırsat ve tehditler GZFT (Swot) Analizi ile ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katılım sigortacılığı, Tekâful, Swot Analizi, Türkiye

PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY

Participation Insurance, which dates back to Hamurabi laws in B.C. 1800, depends on contracts made with companies specialized in this field which aim to minimize/eliminate risks and form a type of assurance at the cost of a prepaid premium. Although insurance as a sector has developed as expected in the West since the beginning, it didn’t take much place in Muslim nations due to Islam’s orders and bans for a long time. Since Muslims needed to adopt a lifestyle required by Islam and also the insurance products to protect themselves from possible risks, alternative insurance studies regarding Muslim countries started in 1970’s and formed the Participation Insurance sector. Takaful is terminologicall defined as Participation Insurance in today’s world and is based on cooperation and sharing. Total income of Participation Insurance around the globe was estimated to be $14,9 billion in 2015 and grew 14%. Although this interest-free system is newly introduced and even younger than ten years in Turkey,  the demand for it has been growing for 40 years in the Muslim world. This study aims to discuss the definition of insurance, its history, its types and its applications along with the importance of this financial system which started to develop in the last years in Turkey and its strengths and weaknesses, opportunities and threats with the help of a SWOT analysis. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Participation Insurance, Tekaful, Swot Analysis, Türkiye

Tam Metin 1534

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.