Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 85-111


İDARİ REFORM BELGELERİNDE BELEDİYELER

HASAN YAYLI

Türk yönetim tarihinde değişen şartlara uyum sağlamak, gelişmelere ayak uydurmak, yönetim sisteminin tıkanan ve ihtiyaçlara cevap veremeyen noktalarını yenilemek gibi amaçlarla sürekli bir reform ihtiyacı ve zorunluluğu söz konusu olmuştur. Türk belediyecilik sisteminde önemli ve radikal değişiklikler öngören bir reform girişimi olan ve 2004 yılında başlayıp halen devam eden düzenlemelerin kaynakları önemli ölçüde küresel süreç ve yeni kamu yönetimi anlayışıdır. Ayrıca özellikle planlı dönem sonrasında gerçekleştirilen ve yönetimin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan raporlar ile yapılan çalışmaların da belediye reform girişimi üzerinde son derece geniş kapsamlı etkileri vardır. Özellikle 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen yeniden yapılandırma önerileri ve yeniden yapılandırma yasa taslak/tasarılarında yer alan düzenleme önerilerinin 59. Cumhuriyet Hükümeti döneminde başlatılan belediye reform girişimi üzerindeki etkisi son derece belirgindir. Bu çalışmada Türk belediye sistemine yönelik reform
mirasını oluşturan temel metinlerde belediye sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortaya koyulan öneriler sistematik bir içerikle bir
araya getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İdari Reform Raporları, belediye, MEHTAP, KAYA

MUNİCİPALİTİES IN THE DOCUMENTS OF ADMİNİSTRATİVE REFORM

There has always been a need and obligation of reform in Turkish administrative history to accommodate changing conditions, keep up with improvements, renew the points that are deadlocked and cannot satisfy the needs in the administrative system. The sources of the regulations which is a reform initiative foresees significant and radical changes in Turkish municipal system and started in 2004, still ongoing, are significantly global process and new public management approach. Besides, the studies those were realized particularly after planned term and done with the reports those were prepared to restructure the administration have comprehensive effects on municipal reform initiative. Especially restructuring offers realized in the 1990s and regulation offers in restructuring skeleton / draft law have highly distinctive effects on municipal reform initiative that was started in 59.Republican Government era. In this study, the offers relating to restructuring of municipal system in basic texts that compose the reform heritage of Turkish municipal system are endeavored to be combined with a systematic content.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Administrative Reform Reports, municipality, MEHTAP, KAYA

Tam Metin 771

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.