Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1118-1136

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2090


EVLENMEMİŞ GENÇ BİREYLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI, EVLİLİK TUTUMLARI VE EVLİLİK KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

NİLGÜN SÖNMEZ, SELDA COŞKUNER AKTAŞ

Bu çalışmanın amacı, evlenmemiş genç bireylerin toplumsal cinsiyet rolü tutumu, evlilik tutumu ve evlilik kaygısı arasındaki ilişkilerin, hem birbirleriyle hem de demografik ve anne-baba evliliğine ilişkin açıklayıcı değişkenlerle arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara’da ikamet eden 18-29 yaş aralığındaki 848 evlenmemiş genç birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kartopu Örnekleme Yöntemi’nden yararlanılarak çevrimiçi anket oluşturularak toplanmıştır. Araştırmada genç bireylerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumu, evlilik tutumu ve evlilik kaygılarını belirlemek için Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Evlilik Tutum Ölçeği ve Evlilik Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kadın katılımcıların eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü tutumu ve evlilik kaygı düzeyleri, erkek katılımcılara göre daha yüksektir. Erkek katılımcıların; evliliğe yönelik tutumları, kadın katılımcılardan daha olumludur. Anne-babası boşanmış ya da ayrı yaşayanlar ile anne-baba evliliğini çatışmalı olarak değerlendiren katılımcıların evliliğe yönelik tutumları daha olumsuz; evlilik kaygı düzeyleri ise anne-babası sağ ve beraber olanlar ile anne-baba evliliğini mutlu olarak görenlere göre daha yüksektir. Çalışmada eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü tutumu ile evliliğe yönelik olumlu tutum arasında negatif; evlilik kaygısı ile eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü tutumu arasında pozitif; evlilik tutumu ile evlilik kaygısı arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış; araştırma ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Genç, evlilik, cinsiyet rolü tutumu, evlilik tutumu, evlilik kaygısı.

THE RELATIONSHIPS BETWEEN ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES, MARRIAGE AND MARRIAGE ANXIETY OF SINGLE YOUTH INDIVIDUALS

The aim of this study is to examine the relationship between the gender role attitude, marriage attitude and marriage anxiety of unmarried young individuals, both with each other and with the explanatory variables related to demographic and parental marriage. The sample of the study consisted of 848 unmarried young individuals between the ages of 18-29 residing in Ankara. The data of the research were collected by creating an online questionnaire using the Snowball Sampling Method. In the research, Gender Roles Attitude Scale, Marriage Attitude Scale and Marriage Anxiety Scale were used to determine the gender role attitudes, marriage attitudes and marital concerns of young individuals. According to the findings of the study, the egalitarian gender role attitude and marital anxiety levels of female participants are higher than male participants. The attitudes towards marriage of male participants are more positive than female participants. Those whose parents are divorced or separated and those who evaluate their parents' marriage as conflicting have more negative attitudes towards marriage while marital anxiety levels are higher than those whose parents are alive and together, and those who see their parents' marriage as happy. In the study, there was a negative relationship between egalitarian gender role attitude and positive attitude towards marriage; positive relationship between marriage anxiety and egalitarian gender role attitude; a negative relationship was found between marriage attitude and marriage anxiety. The results obtained from the study were discussed within the framework of the literature; recommendations for research and practice are presented.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Young, marriage, gender role attitude, marriage attitude, marital anxiety.

Tam Metin 257

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.