Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1840-1860

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2167


UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SOMALILAND ÖRNEĞİ

MONA DAHIR FARAH, PROF.DR. ENVER AYDOĞAN

Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği kısıtlamalar, organizasyonların işleyişinde bir dönüm noktasına neden olmuştur. Dolayısıyla organizasyonlar politikalarını, çalışanların uzaktan çalışmasına izin verecek şekilde güncellemiştir. Ancak günümüzde yöneticiler, ofis dışındaki çalışanların iş performanslarından endişe duymaktadır. Bu yüzden işverenler arasında, çalışanlarının ofise geri getirilip getirilmemesi ya da uzaktan çalışmalarına izin verilip verilmemesi konusunda görüş ayrılığı olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, yöneticilerin karar verebilmeleri adına uzaktan çalışmanın çalışanlarının iş performansı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılarak Somaliland’da uzaktan çalışanlardan 174 geçerli veri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, uzaktan çalışmanın çalışanların görev performansları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ayrıca sonuçlar, yüksek düzeyde iş deneyimine sahip bir çalışanın, iş deneyimi olmayan veya daha az iş deneyimine sahip olan bir çalışana göre uzaktan çalışmada daha iyi iş performansına sahip olduğunu göstermektedir. Bu, daha fazla iş deneyimine sahip çalışanların görevlerinde daha iyi performans gösterebilecekleri anlamına gelmektedir. Ancak çalışmada, uzaktan çalışanların cinsiyet, yaş, pozisyon, eğitim gibi diğer demografik özelliklerinin görev performansları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını görülmüştür. Sonuç olarak kuruluşlar, çalışanlarının haftada en az bir veya iki kez uzaktan çalışmasına izin verebilir. Bu, çalışanların motivasyonunu artıracak ve görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uzaktan çalışma, evden çalışma, performans, görev performansı, demografik özellikler.

THE IMPACT OF REMOTE WORKING ON EMPLOYEES' JOB PERFORMANCE: THE CASE OF SOMALILAND

The Covid-19 pandemic and its restrictions have caused a turning point in the functioning of organizations. As a result, organizations have updated their policies to allow employees to work remotely. However, today, managers are concerned about the job performance of remote employees. Therefore, there are two divergent approaches which are bringing employees back to the office or allowing them to work remotely. This study aims to reveal the impact of remote working on employees' job performance so that managers can make decisions. In the study, we obtained data from 174 remote workers in Somaliland by using a questionnaire. According to this study's findings, remote working positively impacts employees' task performance. In addition, the results showed that employees with high work experience performed better in remote work than those without work experience or with less work experience. This means that employees with more work experience can perform better. However, it is worth noting that other demographic characteristics such as gender, age, position, and education had no significant impact on the task performance of remote workers. Consequently, organizations should allow their employees to work remotely at least once or twice a week. This will increase employees' motivation and enable them to fulfill their duties efficiently. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Remote work, work from home, performance, Job performance, demographic characteristics.

Tam Metin 222

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.