Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2944-2961

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1698


DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İŞ GÖREN MOTİVASYONU VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ZÜMRÜT HATUN DEMİREL

Bu araştırmanın amacı banka çalışanlarının dijital dönüşüm algılarının motivasyonları ve algılanan istihdam edilebilirlik düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Ankara’da faaliyet gösteren bankalardaki çalışanlardan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile anket uygulanarak 544 veri toplanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak uygulanan ankette katılımcıları tanımaya yönelik demografik sorular, dijital dönüşüm ölçeği, motivasyon ölçeği ve istihdam edilebilirlik algı ölçeği yer almaktadır. Araştırma hipotezleri korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda dijital dönüşümün banka çalışanlarının motivasyonları ve istihdam edilebilirlik algı düzeyleri üzerinde anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Dönüşüm, Motivasyon, İstihdam Edilebilirlik, Örgütsel Davranış

THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON EMPLOYEE MOTIVATION AND EMPLOYABILITY PERCEPTION

The aim of this research is to examine the effect of digital transformation perceptions of bank employees on their motivation and perceived employability levels. For this purpose, 544 data were collected from the employees of the banks operating in Ankara by applying a simple random sampling method. In the questionnaire applied as a data collection method, there are demographic questions to get to know the participants, digital transformation scale, motivation scale and employability perception scale. Research hypotheses were tested by correlation and regression analysis. As a result of the analyzes, it has been determined that digital transformation has a significant effect on the motivation and employability perception levels of bank employees.

Anahtar Kelimeler (Keywords): : Digital Transformation, Motivation, Employability, Organizational Behavior

Tam Metin 502

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.