Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2321-2334

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1644


FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: BIST ELEKTRİK GAZ VE BUHAR ŞİRKETLERİNDE UYGULANMASI

SELÇUK KENDİRLİ , FATMA ÇITAK, AYKUT İŞLEYEN

Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören elektrik gaz ve buhar şirketinin 2016-2019 dönemine ait finansal performansları çok amaçlı karar verme yöntemlerinden TOPSİS yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre, firmalar sıralanmıştır. Firmalar analiz edilirken, finansal tablolardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizde, mali tablolardan elde edilen oranlardan,  likidite oranları, faaliyet oranları, finansal yapı oranları ve karlılık oranları kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre 2016 yılında "Ayen Enerji Anonim Şirketi" en iyi performansı göstermiştir. 2017-2019 yılları arasında ise "Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" en iyi performansı göstererek en üst sırada yer almıştır. 2016 yılında "Enerjisa Enerji Anonim Şirketi" en düşük performansı göstermiştir. 2017 yılında ise “Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi”, 2018-2019 yılları arasında "Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi’nin" en düşük finansal performansa sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal Performans, Finansal Oranlar, Elektrik, TOPSİS

DETERMİNATİON OF THE FİNANCİAL PERFORMANCE USİNG TOPSIS METHOD: APPLİCATİON İN BIST ELECTRİC GAS AND STEAM COMPANİES

In this study, the financial performances of the electricity gas and steam companies, which are quoted in Istanbul Stock Exchange, for the period 2016-2019, were analyzed using the TOPSIS method, one of the multi-purpose decision making methods, and the companies were listed according to the results obtained. While analyzing the firms, the data obtained from the financial statements. In the analysis, liquidity ratios, activity ratios, financial structure ratios and profitability ratios are used from the ratios obtained from the financial statements. According to the data obtained, "Ayen Enerji Anonim Şirketi" has shown the best performance in 2016. Between 2017-2019, "Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" showed the best performance and ranked at the top. In 2016, "Enerjisa Enerji Anonim Şirketi" showed the lowest performance. In 2017, it was observed that "Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" and "Aksa Energy Üretim Anonim Şirketi" had the lowest financial performance between 2018-2019.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Performance, Financial Ratios, Electric, TOPSİS

Tam Metin 537

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.