Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1148-1166

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1578


MOBİL TEKNOLOJİLER KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN AKILLI TELEFON KULLANIM TERCİHLERİNİN SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ

VOLKAN TEMİZKAN, SİMA NART

Günümüzde internet ve mobil cihaz teknolojilerindeki gelişmeler hem tüketicilerin hem de perakendecilerin pazarlama bağlamında, mobil teknolojilerin sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanmalarına imkan vermektedir. Bu çerçevede çok kanallı perakendeciliğin yapı taşlarından biri haline gelen mobil teknolojilere yönelik tüketici değerlendirmeleri araştırılmaya değer bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmanın amacı; mobil teknoloji kullanımına yönelik kullanım davranış öncüllerinin ve tutumların, tüketicilerin satın alma karar süreci adımları üzerindeki etkilerini incelemektir. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) temel alınarak geliştirilen araştırma modelinde; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve tutum değişkenlerinin satın alma karar sürecinin her bir adımı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analizler için gerekli veriler online anket aracılığıyla toplanmıştır. 925 katılımcıdan sağlanan verilerle yapısal denklem kullanılarak yapılan model testi sonucunda tüketicilerin mobil teknoloji kullanımına yönelik tutumları üzerinde algılanan kullanım kolaylığı ve faydanın etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca tüketicilerin satın alma karar süreci adımlarından; alternatifleri belirleme ve alternatifleri değerlendirme safhalarında akıllı telefonlarını daha yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mobil Pazarlama, Mobil Teknoloji Kullanımı, Satın Alma Süreci

THE EFFECTS OF SMARTPHONE USAGE PREFERENCES OF CONSUMERS ON THE BUYİNG PROCESS UNDER THE SCOPE OF MOBİLE TECHNOLOGİES

Nowadays, the developments in internet and mobile device technologies allow both consumers and retailers to benefit more from the opportunities offered by mobile technologies with regards to marketing. In this context, consumer evaluations regarding mobile technologies, which have become one of the building blocks of multi-channel retailing, have come to the fore as a subject worth researching. The aim of this study is to examine the effects of usage precursor behaviours and attitudes towards the use of mobile technology on the stages of the buying decision process of consumers. In the research model developed based on the Technology Acceptance Model (TAM), the effects of perceived ease of use, perceived usefulness and attitude variables on each stage of the buying decision process were analyzed. The data required for the analyses were collected using a questionnaire that was designed online. As a result of the model test conducted using the structural equation with the data provided by 925 participants, the perceived ease of use and usefulness were found to be effective on the attitudes of consumers towards the use of mobile technology. In addition, it was determined that the consumers used their smartphones more intensively at the ‘information search’ and ‘evaluation of alternatives’ stages of the buying decision process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mobile Marketing, Use of Mobile Technology, Buying Process

Tam Metin 669

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.