Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1065-1080

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2098


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

OLCAY BESNİLİ MEMİŞ , RAHMAN AYDIN

İklim değişikliği, nedenleri ve sonuçları ile küresel çapta tartışılan en güncel konulardan biridir. İklim değişikliğine neden olan karbon emisyonunun, ekonomik büyüme ile olan ilişkisi iklim değişikliğini ekonomik bir problem haline getirmektedir. Nitekim gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişki yoğun bir şekilde tartışılmış ve ampirik olarak incelenmiştir. Ancak, ekonomik büyüme ve karbon emisyonu arasındaki ilişki belirlenirken geniş bir perspektiften konuyu ele almak ve sosyal niteliğini de dahil etmek için makroekonomik performansın birçok unsuru bir arada değerlendirilmelidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkiye’de karbon emisyon oranının ekonomik etkisi önemli makroekonomik performans göstergeleri olan işsizlik ve enflasyon dahil edilerek araştırmaktır. Kullanılan veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre enflasyon ve işsizlik verilerinin milli gelir üzerine olumsuz etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim, enflasyon ve işsizlik verilerinde meydana gelen bir birimlik şokun milli geliri sırası ile %0.225 ve %0.425 oranında azalttığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, karbon emisyonu ile milli gelir arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ülkede planlanan yatırımlarda karbon emisyonu oranını azaltan üretim tekniklerinin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): İklim Değişikliği, Ekonomik Büyüme, Karbon Emisyonu, İşsizlik, Hata Düzeltme Modeli

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ECONOMIC GROWTH: A CASE OF TURKEY

Climate change is one of the most current issues discussed globally, with its causes and consequences. The relationship between carbon emission, which causes climate change, and economic growth makes climate change an economic problem. The relationship between economic growth and carbon emissions has been extensively discussed and empirically examined in national and international literature. However, when determining the relationship between economic growth and carbon emissions, many elements of macroeconomic performance should be evaluated together to consider the issue from a broad perspective and include its social nature. In this context, the research aims to investigate the economic impact of the carbon emission rate in Turkey by including unemployment and inflation, which are essential macroeconomic performance indicators. The data used were compiled from the World Bank database. The relationship between the variables was investigated with the Johansen Cointegration test. According to the findings, it was concluded that inflation and unemployment data have adverse effects on national income. It was determined that a unit shock in inflation and unemployment data decreased the national income by 0.225% and 0.425%, respectively. In addition, it was concluded that there is a positive relationship between carbon emissions and national income. For this reason, it is essential to encourage production techniques that reduce the carbon emission rate in the investments planned in the country.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Climate Change, Economic Growth, Carbon Emission, Unemployment, Error Correction Model

Tam Metin 455

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.