Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2745-2757

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1720


TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NESLİHAN URSAVAŞ

Son dönemde yapılan çalışmalar, çevre kirliliğini etkileyen ekonomik belirleyicilerin yanı sıra demokrasi ve çevresel kalite üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, literatürde bazı çalışmalar demokrasi ile çevre kirliliği arasında pozitif bir ilişki olduğunu savunurken, bazıları ise bu etkinin negatif olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada Türkiye’de demokrasinin çevre kirliliği üzerindeki etkisi ARDL yöntemi ile incelenmektedir. Kullanılan veri seti 1980-2017 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada çevre kirliliğini ölçmek için ekolojik ayak izi endeksi kullanılmaktadır. Analiz bulguları kişi başı gelir, brüt sermaye oluşumu ve ekolojik ayak izi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte demokrasi ile ekolojik ayak izi arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de demokrasi düzeyindeki artış çevre kirliliğini artırmaktadır

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Büyüme, Demokrasi, Ekolojik Ayak İzi, ARDL Yöntemi

THE IMPACT OF DEMOCRACY ON ECOLOGICAL FOOTPRINT IN TURKEY

Recent studies focus on the relationship between democracy and environmental quality as well as economic determinants affecting environmental degradation. Some studies in the literature argue that there is a positive relationship between democracy and environmental degradation, while others argue the opposite. In this context, this study investigates the impact of democracy on environmental degradation using the ARDL methodology. The dataset covers the period 1980-2017. The ecological footprint index is used as a proxy for environmental degradation. The results show that there is a significant relationship between GDP per capita, gross capital formation and ecological footprint in the long-run. Furthermore, the results show that there is a positive and significant relationship between democracy and ecological footprint. In other words, an increase in democracy increases the ecological footprint in Turkey

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Growth, Democracy, Ecological Footprint, ARDL Methodology

Tam Metin 431

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.