Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1511-1524

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2124


KUAFÖRLERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÖKHAN OFLUOĞLU, GİZEM DOĞANEL AKSOY

Kuaförler, gün boyu insanlarla sürekli iletişim halinde olan, yoğun çalışma yaşamına sahip bir meslek grubudur. Bu grupta çalışan kişilerin mesai saatlerinin fazla, dinlenme sürelerinin az oluşu bunun dışında stresli ve yorucu bir iş yaşamı sürmeleri iş yaşam kalite durumlarını araştırmaya sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı, kuaförde çalışan iş görenlerin iş-yaşam kalitesini belirlemek ve demografik özelliklere göre farklılıklar olup olmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Bartın ilinde çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 80 kuaför çalışan katılımıyla araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yöntemi kolayda örneklem olarak belirlenmiştir. Hazırlanmış olan anket formu Google Forms aracılığıyla çalışanlara gönderilerek veriler toplanmıştır. Çalışmada kuaför iş görenlerin iş yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla Çiçek’in (2005) geliştirdiği; geçerlik ve güvenirliğini Aba’nın (2009) yaptığı “İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek, üç boyuttan meydana gelmektedir. Bunlar; iş ortamı, çalışma koşulları ve sağlanan hizmetler boyutları olup, ölçekte 15 ifade yer almaktadır. Çalışmada ulaşılan verilerin analizleri SPSS paket programı ile yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Kurulan modeller doğrultusunda regresyon analizleri ve manova analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre elde edilen sonuca bakıldığında, demografik özelliklerin iş yaşam kalitesi ölçeğini etkilediği söylenebilir. Yapılan manova analizi sonucunda katılımcıların yaşlarına göre çalışma koşulları boyutu ve sağlanan hizmetler boyutu puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş, Yaşam, Kalite, İş Yaşam Kalitesi, Kuaför.

A RESEARCH ON THE QUALİTY OF BUSİNESS LİFE OF HAİRDRESSERS

Hairdressers are a professional group that is in constant contact with people throughout the day and has a busy working life. The fact that the people working in this group have more working hours and less rest periods, as well as leading a stressful and tiring work life, led to research on their work life quality. The aim of this study is to determine the quality of work life of the employees working in the hairdresser and to determine whether there are differences according to demographic characteristics. For this purpose, the research was conducted with the participation of 80 hairdresser employees working in the province of Bartın and agreeing to participate in the research. The method of the study was determined as an easy sample.The prepared questionnaire was sent to the employees via Google Forms and data was collected. In the study, Çiçek (2005) developed in order to determine the work life quality of hairdresser employees; The "Quality of Work Life Scale", of which validity and reliability was made by Aba (2009), was applied.The scale consists of three dimensions. These; business environment, working conditions and services provided dimensions and there are 15 statements in the scale. SPSS package program was used in the analysis of the data obtained in the study. The data obtained from the study were evaluated using descriptive statistical methods. Regression analyzes and manova analysis were performed in line with the established models. Considering the result obtained according to the findings of the study, it can be said that demographic characteristics affect the scale of work life quality. As a result of the Manova analysis, it was determined that the difference between the scores of the working conditions dimension and the services provided dimension according to the age of the participants was significant.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Work, Life, Quality, Work Life Quality, Hairdresser.

Tam Metin 229

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.