Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 120-139

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.700


ÇALIŞANLARIN CİNSİYET VE EĞİTİM DÜZEYİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ

MUHAMMED ALİ YETGİN

Örgütlerin en değerli varlığı insandır. İnsan, bilgi, tecrübe, yetenek ve uzmanlığı ile süreçlerin planlayıcısı ve yürütücüsüdür. Çalışanların iş süreçlerinde kendilerini mutlu hissetmesi, işini sevmesi, örgütünü benimsemesi çok önemlidir. Psikolojik sermaye ile çalışan bireylerin işe yönelik niteliklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve psikolojik dayanıklılıkların geliştirilmesi ile örgütsel performans olumlu bir yönde etkilenecektir. Bir örgütte kadın ve erkek olarak farklı cinsiyet grubuna ait çalışanlar bulunmaktadır ve bu çalışanların eğitim düzeyleri birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada cinsiyetin ve eğitim düzeyinin çalışanların psikolojik sermaye algılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın hedef kitlesini, Ankara’da bir kamu kurumunda çalışan 252 oluşturmuştur. Yargısal ve kolayda örnekleme teknikleri ile 101 çalışandan elde edilen veriler araştırmaya dâhil edilmiştir.  Veriler önceden hazırlanan likert ölçeği yöntemiyle anlık (cross-sectional) olarak toplanmıştır. Psikolojik sermaye ölçeğinin yapı geçerliliğini araştırmak amacıyla AMOS 22 programıyla birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğine tespitine yönelik olarak SPSS 22 programıyla cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde cinsiyetin ve eğitim düzeyinin çalışanların psikolojik sermayesi algıları üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik Sermaye, Cinsiyet, Eğitim Düzeyi

THE EFFECTS OF GENDER AND EDUCATION LEVEL OF THE EMPLOYEE ON THE PSYCHOLOGICAL CAPITAL PERCEPTIONS

A human being is the most valuable asset in the organizations. Man is the planner and executive of processes with knowledge, experience, talent and expertise. It is very important for employees to feel happy in their work processes, to love their work, and to adopt the organization. It is aimed to develop and improve the qualifications of the individuals working with psychological capital. Organizational performance will be positively impacted by the development of individuals' hopes, optimism, self-sufficiency and psychological endurance. In an organization, there are employees of different gender groups as men and women, and their level of education may differ from each other. In this study, effects of gender and education level on psychological capital perceptions of employees were investigated. The target population of the study is 252 working in a public institution in Ankara. Judicial and easy sampling techniques and data obtained from 101 employees were included in the research. The data were collected on a cross-sectional basis using the likert scale previously prepared. In order to investigate the construct validity of psychological capital scale, first level multi-factor confirmatory factor analysis was performed with AMOS 22 program. The cronbach alpha coefficients were calculated by SPSS 22 program to determine the reliability of the scale. The scale was found to be reliable. As a result of the findings, it was seen that gender and education level had no effect on psychological capital perceptions of employees.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Capital, Gender, Educational Level

Tam Metin 967

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.