Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1276-1298

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.1997


PSİKOLOJİ VE PAZARLAMA: 2019-2022 YILLARI ARASINDA PSYCHOLOGY & MARKETING DERGİSİ’NDE YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

İPEK GÜRSOY, HASAN AYYILDIZ

Pazarlamanın altın kuralı insan davranışını anlamak ve hedef kitleye yönelik etkili strateji geliştirmektir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama amacı güden pazarlamacılar, tüketici psikolojisini anlama ve yorumlama aşamasında psikoloji biliminden yararlanmaktadır. Bu anlamda, pazarlama ve psikoloji bilim dallarının birbirini tamamlar nitelikte olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu çalışmada, pazarlama ve psikoloji alanlarındaki güncel araştırmaları tespit edebilmek ve gelecekteki araştırmalara ışık tutabilmek amacıyla 2019-2022 yılları arasında Psychology & Marketing Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler Web of Science veri tabanından sağlanmış olup, Vosviewer yazılımından yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, P&M’de en çok atıf alan yazarların ‘Moriuchi, E’, ‘Dwivedi, YK’, ‘Marriott, HR’, ‘Wang I’, ‘de Angelis, M’ olduğu görülmüştür.  En etkili kurumların ‘Hong Kong Politeknik Üniversitesi’, ‘Auckland Teknoloji Üniversitesi’, ‘Portsmouth Üniversitesi’, ‘Austin Teksas Üniversitesi’ ve ‘Bournemouth Üniversitesi’ olduğu tespit edilmiştir. En sık kullanılan anahtar kelimelerin ise ‘Yapay Zeka’, ‘Sosyal Medya’, ‘Covid-19’, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Öfke’, ‘Tüketici Davranışı’, ‘Yardım’ ve ‘Antropomorfizm’ kelimeleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlama, Psikoloji, Psychology & Marketing Dergisi, Bibliyometri, Bibliyometik Analiz.

PSYCHOLOGY AND MARKETİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS OF ARTİCLES PUBLİSHED İN THE JOURNAL OF PSYCHOLOGY & MARKETİNG BETWEEN 2019-2022

The golden rule of marketing is to understand human behavior and develop an effective strategy for the target audience. Marketers, who aim to meet the wishes and needs of consumers in the best way, benefit from the science of psychology in the stage of understanding and interpreting consumer psychology. In this sense, it is possible to state that the disciplines of marketing and psychology complement each other. In this study, bibliometric analysis of the articles published in the Journal of Psychology & Marketing between 2019-2022 was conducted in order to identify current research in the fields of marketing and psychology and to shed light on future research. The data within the scope of the research were obtained from the Web of Science database and were analyzed using the Vosviewer software. As a result of the analysis, it was seen that the most cited authors in P&M were 'Moriuchi, E', 'Dwivedi, YK', 'Marriott, HR', 'Wang I', 'de Angelis, M'. It has been determined that the most influential institutions are 'The Hong Kong Polytechnic University', 'Auckland University of Technology', 'University of Portsmouth', 'University of Texas at Austin' and ‘Bournemouth University’. It was concluded that the most frequently used keywords were 'Artificial Intelligence', 'Social Media', 'Covid-19', 'Sustainability', 'Anger', 'Consumer Behavior', 'Donation' and 'Anthropomorphism'.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marketing, Psychology, Journal of Psychology & Marketing, Bibliometrics, Bibliometric Analysis.

Tam Metin 231

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.