Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1586-1599

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2151


COVİD-19 PANDEMİSİNİN PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

İSMAİL AKGÜL, ZUHAL AYHAN, ARZU PEKGÖZ ÇEVİKER

Covid-19 salgını insanlığı derin bir korku ve endişe duygusuna sürüklemiştir. İnsanlığın mevcut yaşam pratikleri ile kontrol altına alınması oldukça zor ve bulaşma hızı yüksek ölümcül bir küresel salgın ile karşı karşıya kalınmıştır.  İnsan ve toplumu çok yönlü etkileyen salgınlar, yapısal ve işlevsel değişimlere neden olabilen biyolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik olgudur. Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgınıyla birlikte alınan tedbirler çerçevesinde ortaya çıkan sosyal kısıtlamaların birey ve toplum üzerindeki etkilerinin sosyal politikalar bağlamında incelenmesi ve psiko-sosyal etkilerine karşı çözüm politikalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde kütüphane ve internet ortamında “Covid-19”, “psikolojik ve sosyal etkiler” anahtar kavramlarıyla taramalar yapılmıştır. Bu tarama sonucu amaca uygun bulunan makale, tez ve kitaplar incelenmiştir. Betimsel analizin kullanıldığı araştırma sonunda; Covid-19 salgınıyla birlikte alınan tedbirler çerçevesinde sosyal etkileri yine sosyal politika bağlamında ele alıp çözümleme yapılmıştır. Bugünkü dinamikler ışığında bakıldığında insanlık değerlerinin, evrensel norm ve değerlerin (Örneğin: Merhamet duygusu) yeniden canlanması, küreselleşmesi, yükselişe geçmesi bakımından bir momentum hareketi yaşanmaktadır. İnsanlık, insan ve tabiata karşı yeniden bir özbilinç kazanmakta ve tabiat değerlerine karşı saygılı ve sorumlu davranmanın; insan onuruna ve değerlerine yaraşır bir dünya düzeni için insanın aslına rücu ettiği yeni bir rönesans yaşanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid-19 pandemisi, psiko-sosyal etki, sosyal politika, izolasyon, kısıtlanma

AN INVESTIGATION OF THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICY

The Covid-19 pandemic has plunged humanity into a deep sense of fear and anxiety. Humanity has been faced with a deadly global epidemic that is very difficult to control with current life practices and has a high rate of contagion. Epidemics that affect people and society in many ways are biological, psychological and socio-economic phenomena that can cause structural and functional changes. It is aimed to reveal solution policies against social effects. Within the framework of this purpose, scans were made in the library and internet environment with the key concepts of "Covid-19", "psychological and social effects". As a result of this scanning, articles, theses and books that were found suitable for the purpose were examined. At the end of the research in which descriptive analysis was used; Within the framework of the measures taken with the Covid-19 epidemic, the social effects were discussed and analyzed in the context of social policy. In the light of today's dynamics, there is a Momentum Movement in terms of the revival, globalization and rise of human values, universal norms and values (for example: the feeling of compassion). Humanity regains self-awareness towards human and nature and to behave respectfully and responsibly towards natural values; for a world order worthy of human dignity and values, there is a need for a new renaissance in which people recourse to their originality.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid-19 pandemic, social impact, social policy, isolation, restriction

Tam Metin 191

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.