Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2125-2143

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2161


BİST ORMAN, KAĞIT, BASIM ENDEKSİNDE KARLILIĞIN İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ

YUNUS EMRE KAHRAMAN

Bu çalışma, Türkiye'nin BİST orman, kağıt ve basım endeksinde bulunan firmaların finansal performansını değerlendirmek amacıyla LOPCOW ve WASPAS gibi çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanmaktadır. Çalışma, sektörel literatürü özetlemiş ve bu yöntemlerin çeşitli sektörlerde başarıyla uygulandığını göstermiştir. LOPCOW yöntemi, karmaşık kriterlerin analizinde etkili bir rol oynamaktadır. Çalışmada, 10 yıllık kârlılık oranları kullanılarak şirketlerin finansal performansı değerlendirilmiştir. ROE, genellikle en önemli gösterge olarak belirlenmiş ve şirketlerin finansal performansını en iyi yansıttığı görülmüştür. BKM genellikle daha düşük öneme sahip olmuş, ROA ve NKM ise diğer göstergelere kıyasla daha düşük öneme sahip olmuştur. WASPAS yöntemi ise farklı sektörlerde çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. Bu çalışmada, şirketlerin kârlılık performansını gösteren Waspas skorlarına dayalı analiz yapılmıştır. Alkim Kâğıt, genellikle en karlı firma olarak belirlenirken, Viking Kâğıt en düşük karlılık gösteren firma olarak saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, ROE'nin şirketlerin finansal performansını değerlendirmede önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sektörel farklılıkların daha derinlemesine incelenmesi, yönetim ve operasyonel stratejilerin analiz edilmesi, politika yapıcıların uygun politikalar geliştirmesi, yatırımcıların ve şirket yöneticilerinin daha fazla eğitim alması gibi öneriler sunulmuştur

Anahtar Kelimeler (Keywords): BİST, Orman Kağıt Basım Endeksi, Karlılık, İşletme Başarısı, LOPCOW - WASPAS

THE EFFECT OF PROFİTABİLİTY ON BUSİNESS SUCCESS İN BIST FOREST, PAPER, PRİNTİNG INDEX

This study examines multi-criteria decision-making uses such as LOPCOW and WASPAS, which aim to reduce financial costs in Turkey's BIST forest, paper and printing business. The study provides a summary of the sector's literature and demonstrates the successful application of these methods in various industries. The LOPCOW method plays an effective role in analyzing complex criteria. The financial performance of companies was evaluated using 10-year profitability ratios in the study. Return on Equity (ROE) was generally identified as the most significant indicator, reflecting companies' financial performance the best. Gross Profit Margin (BKM) generally held lower importance, while Return on Assets (ROA) and Net Profit Margin (NKM) were considered less important compared to other indicators. The WASPAS method has been utilized in various applications across different sectors. In this study, an analysis based on WASPAS scores was conducted to assess companies' profitability performance. Alkim Kâğıt was consistently identified as the most profitable firm, while Viking Kâğıt emerged as the least profitable company. The results of this study highlight the significance of ROE in evaluating companies' financial performance. Additionally, suggestions were made to further explore sectoral differences, analyze management and operational strategies, develop appropriate policies for policymakers, and enhance the knowledge of investors and company executives through additional education.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BIST, Forest Paper Printing Index, Profitability, Business Success, LOPCOW – WASPAS

Tam Metin 150

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.