Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2  Sayfa: 128-156


ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

MUHAMMET ALİ YETKİN

Modern liderlik yaklaşımları arasında bulunan otantik liderliğin temel özellikleri etik ve ahlaki değerlere önem vermesi, şeffaf ilişkiler kurabilmesi, tarafsız karar verebilmesidir. Örgütlerin en değerli varlığı insandır, böylelikle bireylerin umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve psikolojik dayanıklılıkların geliştirilmesi, örgütün performansına olumlu etki edecektir. Destekleyici örgüt kültürü çalışanların risk ve inisiyatif almalarına, kişisel haklarına saygı duyulmasına, bilginin paylaşılmasına katkı sağlamaktadır. Otantik liderlik, psikolojik sermaye ve destekleyici örgüt kültürü değişkenlerinin bir arada olduğu bir çalışmanın ülkemizde yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile bilimsel literatüre katkı yapılabileceği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada psikolojik sermaye boyutları ve destekleyici örgüt kültürünün otantik liderlik boyutları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma açıklayıcı (experimental design) araştırma olarak öngörülmüştür. Araştırmanın hedef kitlesini Ankara’da bir kamu kurumunda çalışan 2590 kişi oluşturmuştur. Yargısal ve kolayda örnekleme teknikleriyle 262 çalışandan elde edilen veriler araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler önceden hazırlanan ve 53 sorudan oluşan likert ölçeği yöntemiyle
anlık (cross-sectional) olarak toplanmıştır. Veriler SPSS Statistics 22 ve AMOS 22 programları ile analiz edilmiştir. Problemler için yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Araştırmada, psikolojik sermaye ve destekleyici örgüt kültürünün otantik liderlik üzerine önemli bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik Sermaye, Destekleyici Örgüt Kültürü, Otantik Liderlik

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL

The basic characteristics of authentic leadership, which is one of the modern leadership approaches, gives importance to ethical and moral values, to be able to establish transparent relationships and be able to give impartial decision. People are the most valuable asset of the organizations, thus the individuals hope, optimism, self-efficacy beliefs and the development of psychological endurance will have a positive impact on the performance of the organization. Supportive organizational culture allows employees to take risks and initiatives. The personal rights of employees are respected and
knowledge is shared. Authentic leadership, psychological capital and supportive organizational culture are combination of variables, which were observed that weren’t seen in our country. It is considered that this study is an important contribution to the scientific literature can be made. In this study, the dimensions of psychological capital and supportive organizational culture on the dimensions of the effects of authentic leadership were evaluated. Descriptive (experimental design) research is anticipated. Research group of the study consists of 2590 persons who work in a public institution in Ankara. Judicial and sampling techniques the data obtained from 262 employees were included in the research A questionnaire consists of 53 questions prepared in advance and the method of instant data (cross-sectional) were collected. The data were analyzed with SPSS statistics 22 and Amos 22 programs. To test the a structural equation model has been built. As a result of research, psychological capital and supportive organizational culture
have have significant effects on authentic leadership. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Capital, Supportive Organizational Culture, Authentic Leadership

Tam Metin 1358

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.