Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 875-894

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1573


SOSYAL SORUMLU İNSAN KAYNAKLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU ÜZÜM, YASEMİN ÖZDEMİR

Sosyal sorumlu insan kaynakları yönetimi kavramının alan yazınında pek araştırılmadığı görülmüştür. Yazındaki bu eksikliğin, kavramı ölçebilecek bir araç olmadığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin insan kaynakları yönetimi alanındaki araştırmalarda kullanılması umulmaktadır. Araştırmada Shen ve Zhu (2011) tarafından geliştirilen Sosyal Sorumlu İnsan Kaynakları Yönetimi (SSİKY) Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısının uygunluğu açıklayıcı (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve iç tutarlılık analizi ile test edilmiştir. DFA ile elde edilen bulgular, χ2/df=2,75; RMSEA=.066; CFI=.93; GFI=.94; AGFI=.91 olup, elde edilen uyum indeksleri kabul edilebilir değerdedir. Ölçek üç boyutludur. Cronbach’s Alpha değerleri iş kanununa uygun İKY .72, çalışan merkezli İKY .72 ve kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik eden İKY için .72 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach’s Alpha katsayısı .85’tir. Bu bulgular ışığında SSİKY Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu kanıtlanmış denilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Sorumlu İnsan Kaynakları Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

THE RESEARCH OF ADAPTING SOCIALLY RESPONSIBLE HUMAN RESOURCES SCALE TO TURKISH

It has been seen that the concept of socially responsible human resources management has not been studied much in the literature. This deficiency in the literature is thought to be due to the lack of a tool that can measure the concept. Therefore; It is hoped that the scale, adapted to Turkish, will be used in research in the field of human resources management. In this study, Socially Responsible Human Resources Management (SRHRM) Scale developed by Shen and Zhu (2011) was adapted into Turkish. The suitability of the factor structure of the scale was tested by explanatory (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and internal consistency analysis. Findings obtained with CFA are χ2/df=2.75; RMSEA=.066; CFI=.93; GFI=.94; AGFI=.91, and the fit indices obtained are acceptable. The scale is three dimensions. The Cronbach’s Alpha values was calculated as .72 for HRM in accordance with labor law, .72 for employee-centered HRM, and .72 for HRM that encourages corporate social responsibility. The total Cronbach’s Alpha coefficient of the scale is .85. In the light of these findings, it can be said that the SSIKY Scale is a valid and reliable scale.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Responsibility, Human Resources Management, Socially Responsible Human Resources Scale, Validty, Reability

Tam Metin 684

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.